Skip to content ↓

Canlyniadau TGAU 2020

Yn sgil digwyddiadau diweddar rydym yn hynod o falch o'n disgyblion CA4 a'u canlyniadau yr haf yma.

Mae'r canlyniadau fymryn yn uwch na'r targed a osodwyd dros blwyddyn yn ôl ac yn adlewyrchu cyrhaeddiad disgwyliedig ein disgyblion.  Mae'r athrawon wedi bod yn hynod o onest gyda'u dosraniad o raddau a chafodd rhain eu herio gan aelodau o'r Uwch Dîm er mwyn sicrhau cysondeb.

 

5 TGAU neu fwy Canran Disgyblion
5 TGAU neu fwy A*/A 40%

5 TGAU neu fwy A*-C

(gan gynnwys Cymraeg/Saesneg a Mathemateg)

81.58%

5 TGAU neu fwy A*-C 92.11%
5 TGAU neu fwy A*-G 100%

Canyliadau TGAU 2019

Hoffwn longyfarch holl ddisgyblion a staff Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg ar ganlyniadau TGAU rhagorol eleni – dyma ganlyniadau gorau’r ysgol ers sawl blwyddyn. Yn dilyn canlyniadau Safon Uwch gwych yr wythnos ddiwethaf braf yw nodi bod 80% o ddisgyblion yr ysgol wedi llwyddo i sicrhau’r Trothwy Lefel 2+ (5 TGAU gan gynnwys Cymraeg neu Saesneg, Mathemateg a’r Fagloriaeth Gymraeg) sef cynnydd o 12.6% pwynt canran ers 2018. Braf hefyd yw nodi bod 31.6% o’r garfan (cynnydd o 1.2 pwynt canran) wedi llwyddo i ennill pump neu fwy o raddau A*/A gan gynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg, a bod 87.1% o ddisgyblion (cynnydd o 2.1 pwynt canran) wedi ennill 5 neu fwy o gymwysterau Lefel 2 sy’n dyst i holl ymdrechion yr adrannau a’r disgyblion. Testun balchder i ni fel ysgol yw bod pob un disgybl yn gadael â chymhwyster. Mae disgyblion o bob gallu wedi llwyddo ac maent yn haeddu dathlu eu cyflawniad.

Disgyblion yn casglu eu canlyniadau.

Ymhlith y nifer sylweddol o ddisgyblion a serennodd oedd y canlynol:

Enw

Graddau

Cadi Haf Rhys-Binney

13 A* a Mathemateg Ychwanegol (Clod)

Heath Webb

13 A* a Mathemateg Ychwanegol (Clod)

Glesni Sion

12 A*, 1A a Mathemateg Ychwanegol (Clod)

Alys Evans

12 A*, 1A a Mathemateg Ychwanegol (Clod)

Morgan Bailey

11 A*, 2A a Mathemateg Ychwanegol (Clod)

Idris Merry

11 A*, 2A a Mathemateg Ychwanegol

Jessica Roberts

10 A*, 3A a Mathemateg Ychwanegol

Thomas Pugh

9A*, 4A a Mathemateg Ychwanegol (Clod)

Rhodri Lawton

8A*, 5A a Mathemateg Ychwanegol (Clod)

Bethan Lee

8A*, 5A a Mathemateg Ychwanegol (Clod)

Rhys Griffiths

8A*, 5A a Mathemateg Ychwanegol (Clod)

Beca Evans

8A*, 5A a Mathemateg Ychwanegol (Clod)

Carwyn Hastings

7A*, 6A a Mathemateg Ychwanegol (Clod)

Erin Anstey

7A*, 5A, 1B a Mathemateg Ychwanegol

Ioan Davies

6A*, 6A,1B a Mathemateg Ychwanegol

Lowri McIntyre

6A*, 7A a Mathemateg Ychwanegol

Edrychwn ymlaen at eu croesawu yn ôl i’r chweched dosbarth er mwyn cychwyn ar eu hastudiaethau Safon Uwch. Llongyfarchiadau gwresog i chi gyd!