Skip to content ↓
Caiff disgyblion eu hannog i ddefnyddio ei dychymyg wrth astudio Saesneg yn YGBM.  Gyda nifer o’n tasgau wedi selio ar lyfrau a digon o gyfleoedd i ysgrifennu yn estynedig, gall disgyblion greu eu byd eu hunain a mwynhau rhyfeddod storiâu gyda chymeriadau byw a naratif troellog.  Mae sillafu a chywirdeb yn hynod bwysig ac o’r herwydd dyma ffocws un wers pob wythnos.  Yn naturiol, mae Diwrnod y Llyfr yn ddigwyddiad pwysig – gwnewch yn siŵr bod gwisg syfrdanol wrth law!
Adran:

Mrs Awel Emlyn - Pennaeth Adran

Ms Elena Morgan 

Mrs Catrin Bennett 

Mrs Eleri Evans 

Mrs Ffion Harries

Mr Gwilym Jeffs

Mr Gethin Palmer 

Miss Delyth Roberts

I gysylltu gyda aelod o'r adran ebostiwch post@bromorgannwg.org.uk

Trydar: YGBMSaesneg
Gweithgareddau Ychwanegol:
<
 
wb Darllen
  • Taith Harry Potter Studios 
  • Taith Gwyl y Gelli
  • Cystadleuaeth 500 Gair
  • Y Ras Ddarllen

CA3 (Blwyddyn 7-9)

 

Blwyddyn

Tymor

Themau

7

Hydref

‘Fy Mro’  -  prosiect dyniaethau

Chwedlau a Mytholeg

 

Gwanwyn

Nofel (Boy/Framed/Point Blanc)

 

Haf

 Shakespeare

Dadansoddiad o farddoniaeth

8

Hydref

Nofel (Holes/Darkside/Boy In Striped Pyjamas)

Disgrifiad Gothic

 

Gwanwyn

 Dadansoddiad o waith ffeithiol – llythyr Chief Seattle ac araith Martin Luther King

 

Haf

Dadansoddiad barddoniaeth

9

Hydref

Cerddi rhyfel

 

Gwanwyn

Nofel (Stone Cold/Hunger Games/ Animal Farm)

 

Haf

Ysgrifennu teithio a dadansoddi gwaith Bill Bryson 

 

CA4 (Blwyddyn 10-11)

 

Blwyddyn

Tymor

Themau

Asesiadau

11

Hydref

Cwestiynau ymarfer Uned 2 a 3 TGAU Iaith

 

Paratoi cyflwyniad unigol

 

Ffug arholiad pob ½ tymor

 

Arholiad ar lafar mis Hydref/Tachwedd

 

Gwanwyn

Cwestiynau ymarfer Uned 2 a 3 TGAU Iaith

 

Paratoi trafodaeth grwp

 

Ffug arholiad pob ½ tymor

 

Arholiad ar lafar mis Chwefror/Mawrth

 

Haf

Cwestiynau ymarfer Uned 2 a 3 TGAU Iaith

 

2 Arholiad allanol yn yr Haf, Uned 2 a 3

Nod

Prif nod y cwrs yw arddangos sgiliau llafaredd, darllen ac ysgrifennu sy’n hanfodol wth gyfathrebu ag eraill yn hyderus, yn effeithiol, yn gywir ac yn briodol. Rydym hefyd awyddus i annog y myfyrwyr i ddatblygu i fod yn ddarllenwyr brwd, deallus ac aeddfed eu hymateb.

Arholir y cwrs fel un haen syn cynnwys y graddau A* i G.

 

Manylion y Cwrs

Fel rhan o’r cwrs sy’n ymdrin â siarad a gwrando darllen ac ysgrifennu caiff y myfyrwyr y cyfle i ddatblygu’r sgiliau canlynol:

• arddangos eu medrusrwydd wrth gael gafael ar wybodaeth neu ei hadfer o amrywiaeth eang o destunau ysgrifenedig a dynamig/digidol, gan feithrin dealltwriaeth gyffredinol o’r testun, crynhoi a chyfuno’r cynnwys, deall yr ystyr a fwriadwyd a gwerthuso ei ddiben;

• deall effaith amrywiadau mewn iaith, dethol ac addasu eu llafaredd a’u hysgrifennu yn ôl sefyllfaoedd, dibenion a chynulleidfaoedd gwahanol, datblygu eu sgiliau er mwyn diwallu eu hanghenion personol eu hunain yn ogystal ag anghenion cyflogwyr ac addysg bellach fel y gallant gymryd rhan lawn mewn cymdeithas a’r byd gwaith; a

• datblygu sgiliau rhesymu geiriol a’u gallu i feddwl mewn ffordd adeiladol a beirniadol wrth ymateb i destunau ysgrifenedig a digidol/dynamig.

 

Asesiad

Bydd yr asesiad yn cynnwys 2 asesiad llafar (20%) a 2 bapur arholiad ysgrifenedig (80%)

 

CA4 (Blwyddyn 10-11) Lefel Mynediad

Nod

Nod cyffredinol y cwrs datblygu sgiliau cyfathrebu myfyrwyr o ran ysgrifennu, siarad ac i wrando gyda dealltwriaeth. Un o nodau’r cwrs hefyd yw hybu diddordeb darllen myfyrwyr.

 

Manylion y Cwrs

Tu fewn i raglen ysgrifennu, darllen a siarad a gwrando, mae myfyrwyr yn derbyn y cyfleoedd canlynol:

Siarad a Gwrando

Siarad ac i wrando ar gyfer pwrpasau gwahanol.

Darllen

Darllen ystod eang o lenyddiaeth, testunau ffeithiol a deunydd o’r cyfryngau.

Ysgrifennu

Datblygu sgiliau ysgrifennu a’r gallu i ysgrifennu ar gyfer gwahanol bwrpasau.