Skip to content ↓
Adran:

Mrs Awel Emlyn - Pennaeth Adran

Ms Elena Morgan 

Mrs Catrin Bennett 

Mrs Eleri Evans 

Mrs Ffion Harries

Mr Gwilym Jeffs

Mr Gethin Palmer 

Miss Delyth Roberts

I gysylltu gyda aelod o'r adran ebostiwch post@bromorgannwg.org.uk

Trydar: YGBMSaesneg

“Mae astudio Llenyddiaeth Saesneg wedi bod yn agoriad llygad i fi mewn cymaint o ffyrdd. Mae’r gwersi yn heriol ond yn llawn hwyl a thrafodaethau difyr am y testunau. Mae’r testunau eu hunain yn amrywio, o ‘machismo’ Stanley yn New Orleans i fywyd Fictorianaidd yn Jane Eyre. Ceir teimlad o gymuned yn yr Adran Saesneg, a rwyf wrth fy modd yn rhan ohoni!”

Ethan Wall, Blwyddyn 12

CA4 (Blwyddyn 10-11)

 

Blwyddyn

Tymor

Themau

Asesiadau

B10

Hydref

Shakespeare NEA

 

Uned 1 arholiad llenyddiaeth TGAU -   OMAM a barddoniaeth

 

Traethawd

 

 

Arholiad allanol dechrau tymor y gwanwyn

 

 

Gwanwyn

Cymharu dwy gerdd NEA

 

An Inspector Calls

Traethawd

 

 

 

 

Haf

 Heroes

 

Arholiad allanol yn yr Haf

 

Nod

Nod y cwrs yw caniatáu myfyrwyr i ddatblygu eu diddordebau llenyddol a’u hannog i fod yn ddarllenwyr brwd.

 

Manylion y Cwrs

Mae’r cwrs yn cyd-redeg gyda’r cwrs iaith. Arholir y cwrs ar ddwy haen, Uwch a Sylfaenol; graddau A* i D yn yr haen Uwch a C i G yn yr haen Sylfaenol.

Bydd myfyrwyr yn derbyn y cyfleoedd canlynol;

• Darllen, deall ac ymateb i ystod eang o ddarnau llenyddol, i werthfawrogi dulliau ysgrifennu awduron ac i ddatblygu eu sgiliau astudio llenyddiaeth.

• Bod yn ymwybodol o’r cyd-destunau celfyddydol, hanesyddol a chymdeithasol sy’n effeithio ar lenyddiaeth.

• Greu a chyfleu ystyr yn eu hysgrifennu a gwaith siarad a gwrando, ac i ddatblygu eu dealltwriaeth o gynulleidfa a phwrpas.

 

Bydd yr asesiad yn cynnwys 2 arholiad (75%) ac 2 asesiad dan arolygaeth (25%).

CA5 (Blwyddyn 12-13)

Arweinydd Pwnc: Mrs Awel Emlyn
Bwrdd Arholi: CBAC
Arholiadau: 20%
Gwaith cwrs: 80%

Anghenion Mynediad:

Disgwylir bod gennych radd B o leiaf yn Saesneg a Llenyddiaeth Saesneg TGAU, yn ddelfrydol ar bapurau haenau uwch TGAU.

Beth yw Llenyddiaeth Saesneg?

Mae TAG UG a Safon Uwch CBAC mewn llenyddiaeth Saesneg yn annog dysgwyr i ddatblygu eu diddordeb mewn llenyddiaeth ac astudiaethau llenyddol.

Beth fyddaf yn dysgu o fewn Llenyddiaeth Saesneg?

Mae Safon Uwch Llenyddiaeth Saesneg wedi bod yn bwnc poblogaidd erioed. Mae hyn, heb amheuaeth, oherwydd natur y cwrs, sy’n cynnig cyfleoedd i astudio materion hanesyddol, diwylliannol a chymdeithasol trwy gyfrwng llenyddiaeth. Byddwch yn cael eich annog i ddatblygu fel darllenwyr hyderus, annibynnol ac ystyriol mewn ystod eang o weithiau llenyddol clasurol a chyfoes, yn ogystal ag ehangu eich gallu i gymharu testunau ac i ddatblygu gwerthfawrogiad o bwysigrwydd dylanwadau diwylliannol a hanesyddol ar ddarllenwyr ac awduron.

Cynnwys y cwrs:

Uned 1: Rhyddiaith cyn 1900 e.e. Jane Eyre (Bronte) a Drama e.e. A Streetcar Named Desire (Williams)

Uned 2: Barddoniaeth ar ôl 1900 e.e. Owen Sheers, Seamus Heaney

Uned 3: Barddoniaeth cyn 1900 e.e. Milton a cherddi heb eu hastudio o’r blaen

Uned 4: Shakespeare e.e. King Lear

Uned 5: Gwaith cwrs – darllen dau ddarn o ryddiaith o gyfnodau gwahanol e.e. The Great Gatsby, Atonement

Gyrfaoedd posib:

Mae’r pwnc yn sicr yn cydfynd gyda’r mwyafrif o bynciau eraill ac yn gymhwyster teilwng ar gyfer astudio ystod eang o gyrsiau coleg. Rhydd agoriad i yrfau amrywiol megis y Gyfraith a Newyddiaduriaeth.

Cyswllt i’r wefan ar gyfer y cwrs:

https://www.wjec.co.uk/qualifications/english/r-english-literature-gce-from-2015/