Skip to content ↓
Ymgartrefwch a rhifedd, ystadegau, algebra a siapiau yn yr adran Fathemateg wrth iddynt eich addysgu'r sgiliau hanfodol yma.  Mae posau, gemau a chwisiau ar-lein yn offer poblogaidd i gynorthwyo addysgu ein disgyblion a’u helpu i bennu maes penodol ble mae angen cymorth ychwanegol. test
Adran:

Miss Alaw Ifans 

Mr Rhys Evans 

Mr Rhodri Hamner

Mr Owain Rowlands 

Mr Rhys Davies  

Mr Gareth Lewis  

Mr Huw Williams

Mr Ithel Davies

 I gysylltu gyda aelod o'r adran ebostiwch post@bromorgannwg.org.uk

Trydar: @Rhifedd_Y_Fro
Gweithgareddau Ychwanegol 
 • Menter Maths
 • Mêts Maths
 • Her Mathemateg
 • Cystadleuaeth Mathemateg Prifysgol Bangor 

“Gwelais ei fod cwrs yn hynod o fywiog a diddorol, gan gymryd cysyniadau rydw i wedi’u dysgu a’u defnyddio mewn gwahanol ffyrdd. Roedd yn anodd deall o amgylch rhai cwestiynau, yn enwedig y rhai yn y modiwl ystadegau, ond gyda’r cymorth gan yr adran, fe lwyddais!”

Disgybl Lefel A 

CA3 (Blwyddyn 7-9)

 

Blwyddyn

Tymor

Themau

7

Hydref

Gwaith Rhif, mesur a siap

 

Gwanwyn

Parhau gyda'r gwaith yma ond ychwanegu data

 

Haf

 Symud ymlaen i edrych ar algebra

8

Hydref

Gwaith rhif, mesur a siap

 

Gwanwyn

Gwaith data a algebra

 

Haf

Gwaith algebra, data a mesur

9

Hydref

Gwaith algebra a mesur

 

Gwanwyn

Gwaith data a rhif

 

Haf

Gwaith mesur, rhif a algebra 

 

CA4 (Blwyddyn 10-11)

Amcanion Cyffredinol

O Fedi 2015 mi fydd holl yr ddisgyblion yng Nghymru yn cael dau gymhwyster TGAU mathemateg (TGAU Mathemateg – Rhifedd a TGAU Mathemateg).

Bydd TGAU Mathemateg yn adeiladu ar y lefelau mathemateg sy’n ddisgwyliedig ar ddiwedd CA3 ac yn symud ymlaen ohonyn nhw trwy Raglen Astudio Cwricwlwm Cenedlaethol Mathemateg.

Ynghyd â’r TGAU Mathemateg – Rhifedd, mae’r fanyleb hon yn gweithredu fel sail addas ar gyfer astudio mathemateg naill ai ar lefel UG neu safon Uwch.

Bydd TGAU Mathemateg - Rhifedd yn adeiladu ar y lefelau rhifedd sy’n ddisgwyliedig ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3 ac yn symud ymlaen ohonyn nhw trwy’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd. Ynghyd â’r TGAU Mathemateg, mae’r fanyleb hon yn gweithredu fel sail addas ar gyfer astudio mathemateg naill ai ar lefel UG neu safon Uwch.

 

Mae’r tabl canlynol yn crynhoi sut y bydd y cynnwys mathemategol yn cael ei rannu rhwng y ddau gymhwyster TGAU mathemateg (TGAU Mathemateg – Rhifedd a TGAU Mathemateg).

 

TGAU

Mathemateg - Rhifedd

Mathemateg

Cynnwys

Rhif, Mesur ac Ystadegau a rhai agweddau ar Algebra, Geometreg a Thebygolrwydd

Holl gynnwys TGAU Mathemateg - Rhifedd

Algebra, Geometreg a Thebygolrwydd ychwanegol

Ffocws yr asesu

Defnyddio’r cynnwys uchod yn ei gyd-destun

-

Defnyddio’r cynnwys uchod yn ei gyd-destun

Sgiliau trefniadol mewn sefyllfaoedd heb gyd-destun neu ag ychydig iawn o gyd-destun ar gyfer yr holl gynnwys

 

Manylion y cwrs

Bydd disgyblion o bob gallu yn dilyn cwrs sy’n addas ar gyfer eu lefel mathemategol. Yn unol â gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol fe rennir pob cwrs yn dri amcan asesu (AA), sef:

 

Amcanion Asesu

Pwysoli

Mathemateg - Rhifedd

Mathemateg

AA1

Galw i gof a defnyddio eu gwybodaeth o’r cynnwys penodedig

15%-25%

50%-60%

AA2

Dethol a defnyddio dulliau mathemategol mewn amrywiol gyd-destunau

50%-60%

10%-20%

AA3

Dehongli a dadansoddi problemau a chynhyrchu strategaethau i’w datrys

20%-30%

25%-35%

 

Bydd defnydd eang o Dechnoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu yn rhan annatod o gyflwyniad y cwrs yn arbennig felly wrth gwblhau ymchwiliadau ystadegol

Bydd pob disgybl unai yn dilyn y cwrs T.G.A.U sy’n berthnasol i’w allu neu’r cwrs lefel mynediad yn achos y rhai sy’n gweithio ar lefel mwy elfennol.

 

 

Manylion Asesu

Ar gyfer pob cwrs T.G.A.U mae’r manylion fel a ganlyn:

Dau bapur ysgrifenedig Bydd y papurau ysgrifenedig yn asesu’r holl amcanion asesu.

Tair haen gofrestru (uwch, canolradd a sylfaenol)

 

Uwch

A*

A

B

C

 

 

 

 

Canolradd

 

 

B

C

D

E

 

 

Sylfaenol

 

 

 

 

D

E

F

G

 

Asesiad Mathemateg a Mathemateg – Rhifedd.

Bydd angen ir disgyblion eistedd 2 arholiad ar gyfer pob cymhwyster.

Hyd bob papur arholiad fel a ganlyn:

Uned 1: Heb gyfrifiannell.

Uned 2: Caniateir Cyfrifiannell.

 

Arholiadau Ysgrifenedig.

Uwch: 1 awr 45 munud (80marc)

Canolradd 1 awr 45 munud (80 marc)

Sylfaenol 1 awr 30 munud (65 marc)

50% o’r cymhwyster am bob uned.

 

Cwrs Lefel Mynediad

Mae’r cwrs Lefel Mynediad yn cael ei ystyried yn addas i’r disgyblion hynny sydd heb gyrraedd lefel 3 o’r Cwricwlwm Cenedlaethol erbyn diwedd Cyfnod Allweddol 3. Mae’r cwrs yn un strwythedig sy’n cynnig cyfleon amrywiol i ddysgu mathemateg mewn cyd – destun perthnasol. Fe asesir y cwrs trwy gyfuniad o ddulliau, a hynny dros gyfnod o ddwy flynedd academaidd. Fe grisialir y wybodaeth yn y tabl isod:

 

                                                        Asesiad

                     Cyfraniad at y cyfanswm

Profion ysgrifenedig yn y dosbarth

48% - sef 3 prawf o 16% yr un

Profion clywedol

5 % - sef 3 prawf 0 1.66% yr un

Gweithgareddau ymarferol

6% - sef 3 prawf o 2% yr un

Tasgiau ymchwiliol

20 % - sef un tasg 20%

Arholiad allanol

21 %

 

 • CA5 (Blwyddyn 12-13)

  Arweinydd Pwnc: Miss Alaw Ifans
  Bwrdd Arholi: CBAC
  Arholiadau: 100%
  Gwaith cwrs: 0%

  Anghenion Mynediad:

  Disgwylir eich bod wedi astudio TGAU at safon yr haen uwch ac eich bod wedi ennill gradd B neu uwch cyn ystyried astudio’r pwnc.

  Beth yw Mathemateg?

  Mae Mathemateg, yn ei hanfod, yn bwnc dilyniannol. Mae dilyniant yn y deunydd a astudir wrth fynd o lefel i lefel drwy’r pwnc. Felly, mae cynnwys y fanyleb yn adeiladu ar y sgiliau, y wybodaeth a’r ddealltwriaeth a nodwyd yn holl gynnwys y pwnc Mathemateg a Mathemateg-Rhifedd ar lefel TGAU.

  Beth fyddaf yn dysgu o fewn Mathemateg?

  Yn ystod y cwrs hwn byddwch yn ehangu eich gwybodaeth am algebra a geometreg o TGAU ac archwilio’r ffyrdd y gellir cymhwyso mathemateg yn y byd go iawn. Ymhlith y meysydd y byddwch yn ymdrin â nhw mae:

  • Pynciau newydd fel geometreg cydlynu, cyfresi, gwahaniaethu ac integreiddio, pob un ohonynt yn algebraidd iawn ac yn gyflwyniad rhagorol i fathemateg ar lefel uwch.

  • Canghennu ymhellach i mewn i fathemateg graidd gyda phynciau fel logarithmau ac esbonyddol, mesurau radian a thrigonometreg lefel uwch.

  • Mathemateg pur fwy cymhleth gan gynnwys proflenni trigonometrig, gwahaniaethu ac integreiddio pellach yn ogystal â dulliau rhifiadol ar gyfer dod o hyd i atebion.

  • Gwaith pellach a mwy cymhleth ar gydlynu geometreg yn ogystal â fectorau mewn 3D.

  Mae llawer o’r fathemateg a astudiwyd mewn modiwlau craidd cynharach wedi’u cysylltu gyda’i gilydd yma.

  Mecaneg ac Ystadegau: mae’r papur cymhwysol hwn yn cyflwyno myfyrwyr i fodelu mathemategol o brofiadau bob dydd, fel gyrru car, taflu pêl i fyny yn yr awyr, cerdded ar draws pont a chwarae snwcer.

  Gan ddefnyddio ystadegau, byddwch hefyd yn gorfod: Dehongli mesurau tueddiad ac amrywiad canolog, gan ymestyn i wyriad safonol, deall a defnyddio dosraniadau tebygolrwydd arwahanol syml gan gynnwys y dosbarthiad binomial.

  Cynnwys y cwrs:

  UG Uned 1: Mathemateg Bur A (25% o’r cymhwyster)

  UG Uned 2: Mathemateg Gymhwysol A (15% o’r cymhwyster)

  Mae dwy adran i’r papur:

  Adran A: Ystadegaeth

  Adran B: Mecaneg

  U2 Uned 3:Mathemateg Bur B (35% o’r cymhwyster)

  U2 Uned 4: Mathemateg Gymhwysol B (25% o’r cymhwyster)

  Mae dwy adran i’r papur:

  Adran A: Ystadegaeth

  Adran B: Hafaliadau Differol a Mecaneg

  Gyrfaoedd Posib:

  Mae nifer o agoriadau diddorol i’r rhai sy’n dilyn mathemateg gan gynnwys gweithio fel cyfrifydd, ystadegydd, athro neu ym myd bancio.

  Cyswllt i’r wefan ar gyfer y cwrs:

  https://www.wjec.co.uk/qualifications/mathematics/r-mathematics-gce-2017/