Skip to content ↓
CA4 (Blwyddyn 10-11)
Arweinydd Pwnc- Dr Helen Baker
I gysylltu gyda aelod o'r adran ebostiwch post@bromorgannwg.org.uk

NODAU:

Mae dilyn cwrs mewn T.G.A.U Iechyd a Gofal Cymdeithasolyn arwain at:

annog dysgwyr i gael eu hysbrydoli, eu symbylu a’u newid trwy ddilyn cwrs astudio eang, cydlynus, sy’n bodloni ac sy’n werth chweil a chael golwg ar sectorau cysylltiedig.

• paratoi dysgwyr i wneud penderfyniadau gwybodus am gyfleoedd dysgu pellach a dewisiadau gyrfa.

• gymryd rhan yn weithredol ym mhrosesau iechyd a gofal cymdeithasol, i ddatblygu dysgwyr effeithiol ac

• annibynnol.

• deall agweddau ar ddatblygiad personol, a’r sectorau iechyd, gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar, trwy archwilio a gwerthuso amrywiaeth o wasanaethau a sefydliadau .

• datblygu dull beirniadol a dadansoddol tuag at ddatrys problemau yn y sectorau iechyd, gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar.

• archwilio materion sy’n effeithio ar natur ac ansawdd bywyd dynol, gan gynnwys gwerthfawrogiad o amrywiaeth a materion diwylliannol.

• ddatblygu eu hymwybyddiaeth o’r dylanwadau ar iechyd a lles yr unigolyn.

• deall pwysigrwydd symbyliad a chefnogaeth wrth wella iechyd.

 

Uned 1: Asesiad dan reolaeth: 25 awr 60% o’r cymhwyster 120 marc

Bydd yr uned hon yn galluogi ymgeiswyr i ennill gwybodaeth a dealltwriaeth o’r prif ddarpariaethau iechyd, gofal cymdeithasol a gwasanaeth plant sydd ar gael i fodloni anghenion unigolion.

Bydd ymgeiswyr yn dysgu am:

• anghenion gofal unigolion.

• mathau o wasanaethau gofal.

• y ffyrdd o gael gwasanaethau gofal a’r rhwystrau rhag mynediad.

• prif rolau gwaith a sgiliau pobl sy’n darparu gwasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol gwasanaethau plant.

• egwyddorion gofal.

 

Tasg 1: Darparu gwasanaethau iechyd.

Y dasg yma yn cyfrannu 20% o’r radd.

Bydd angen archwilio anghenion iechyd a gofal cymdeithasol unigolyn yn ei ardal leol ac asesu’r ddarpariaeth sydd ar gael.

 

Tasg 2: Hybu Iechyd a Lle

Y dasg yma yn cyfrannu 40% o’r radd.

Bydd angen archwilio’r ddarpariaeth iechyd a gofal cymdeithasol yn ei ardal leol ar gyfer grŵp cleientiaid ac asesu sut caiff anghenion y grŵp cleientiaid eu bodloni.

 

Uned 2: Papur Ysgrifenedig: 1 awr, 15 munud 40% o’r cymhwyster 80 marc

Twf a Datblygiad Dynol i ddarparu gofal effeithiol, mae angen i weithwyr yn y gwasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a phlant wybod am y gwahanol ffyrdd y mae pobl yn tyfu ac yn datblygu yn ystod eu bywyd. Bydd yr uned hon yn caniatáu i ymgeiswyr ennill gwybodaeth a dealltwriaeth o broses twf a datblygiad dynol a’r gwahanol ffactorau sy’n gallu effeithio ar unigolion.

Bydd ymgeiswyr yn dysgu am:

• dwf a datblygiad dynol.

• y ffactorau sy’n effeithio ar dwf a datblygiad.

• datblygiad hunangysyniad.

• newidiadau bywyd a ffynonellau cefnogaeth.