Skip to content ↓

Gwyrdd oedd lliw'r ysgol yn y System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion ar gyfer y flwyddyn 2019-2020.

 "Mae’r ysgol yn gymuned hynod gynhwysol, ofalgar a Chymreig.  Yn gyffredinol, mae’r disgyblion yn ymddwyn yn wych, yn dangos agweddau rhagorol at eu gwaith ac yn ymfalchïo yn eu Cymreictod.  Mae’r gofal ac arweiniad arbennig y mae’r ysgol yn eu darparu yn cydfynd yn llwyr ag arwyddair yr ysgol, sef 'Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd'." ESTYN 2019

Maes arolygu Barn
Safonau Da
Lles ac agweddau at ddysgu Rhagorol
Addysgu a phrofiadau dysgu Da
Gofal, cymorth ac arweiniad Rhagorol
Arweinyddiaeth a rheolaeth Da

 "Mae’r berthynas gadarnhaol rhwng athrawon a disgyblion yn nodwedd eithriadol." ESTYN 2019

Gweler yr adroddiadau llawn isod: