Skip to content ↓
Mae Gwyddoniaeth yn ein galluogi i ddeall y byd o’n hamgylch.  Bydd disgyblion yn dysgu am gelloedd, elfennau a chyfansoddion, asidau, cylchedau trydan a gweld enghraifft o ddarganfyddiad lleol: Deinosor Sili.  Bydd Blwyddyn 7 hyd yn oed yn cael y cyfle i ystyried sut gallent oroesi ar ynys bellennig wrth iddynt gymhwyso eu gwybodaeth i ddatrys problemau.
Adran:

Miss C Walters - Pennaeth Gwyddoniaeth a Cemeg

Mr D Davies - Pennaeth Ffiseg

Mrs L Downey 

Miss L Elena 

Mr J Evans 

Mrs A Jones 

Mr O Jones 

Miss C Ormerod - Pennaeth Bioleg

I gysylltu gyda aelod o'r adran ebostiwch post@bromorgannwg.org.uk

Trydar: @gwyddygbm
Gweithgareddau Ychwanegol:
  • Clwb Gwyddoniaeth
  • Clwb STEM
  • Gweithdy DNA 
  • Gwyddoniaeth mewn Iechyd (live)
  • Her Gwyddorau Bywyd
  • Her tîm Peiriannwyr
  • Top of the Bench Royal Society of Chemistry
  • Her Faraday 

‘Mae astudio Bioleg Lefel A wedi fy ngalluogi i ehangu fy nealltwriaeth a brwdfrydedd am y corff, prosesau biolegol a mwy.’

Twm Aled

CA4 (Blwyddyn 10-11)

Bydd yr Adran yn gosod y disgyblion mewn i setiau yn ôl perfformiad a gallu. Cynigir tri chwrs TGAU, gyda phob set yn dilyn y cwrs mwyaf addas iddynt.

 

Cwrs Gwyddoniaeth

Nifer y TGAU a enillir ar ddiwedd y cwrs

Gwyddorau ar wahân (Bioleg, Cemeg a Ffiseg)

3

Gwyddoniaeth (Dwyradd) TGAU

2

Gwyddoniaeth Gymhwysol (Gradd Unigol)

1

 

Er mwyn cael astudio un o’r gwyddorau at Safon Uwch, bydd angen i ddisgyblion gael gradd ‘B’ neu’n well yn y wyddor hynny. Gwyddorau ar wahân (‘Gwyddoniaeth Driphlyg’) Mae’r tair gwyddor (Bioleg, Cemeg, Ffiseg) yn cael eu hasesu’n annibynnol o’i gilydd gyda gradd wahanol yn cael ei roi i bob un o’r tair.

 

Arholiad allanol ysgrifenedig 90%

Pryd?

Asesiad o dan reolaeth (ymarferol) 10%

Cemeg 1 Bioleg 1 Ffiseg 1 80 marc yr un 1awr 45 mun y papur

Diwedd Blwyddyn 10

30 marc yr un: un asesiad Cemeg un asesiad Bioleg un asesiad Ffiseg

Cemeg 2 Bioleg 2 Ffiseg 2 80 marc yr un 1awr 45 mun y papur

Diwedd Blwyddyn 11

 

Mae pob arholiad allanol ar gael mewn dwy haen: Haen Sylfaenol (sy’n cwmpasu graddau “C” i “G”) a Haen Uwch (sy’n cwmpasu graddau “A*” i “E”). Mae’r asesiadau o dan reolaeth (ymarferol) yr un haen i bawb. Mae marc da gyda’r asesiadau ymarferol yn caniatáu i ddisgyblion sy’n sefyll Haen Sylfaenol ennill gradd “B” ar yr amod bod eu perfformiadau yn y papur ysgrifenedig yn dda.

 

Gwyddoniaeth (Dwyradd) TGAU Mae’r tair gwyddor (Bioleg, Cemeg, Ffiseg) yn cael eu hasesu mewn gwahanol arholiadau, ond mae marciau bob asesiad yn cael eu cyfuno i roi dwy radd derfynol ar gyfer y pwnc. Mae yna lai o gynnwys i’r cwrs o’i gymharu â’r gwyddorau ar wahân. Serch hyn mae modd astudio’r pwnc at Safon Uwch os yw’r disgybl yn sicrhau gradd ‘B’ neu’n well yn y wyddor hynny.

Arholiad allanol ysgrifenedig 90%

Pryd?

Asesiad o dan reolaeth (ymarferol) 10%

Cemeg 1 Bioleg 1 Ffiseg 1 60 marc yr un 1awr 15 mun y papur

Diwedd Blwyddyn 10

Bydd angen cwblhau dau o’r asesiadau isod: un asesiad Cemeg (30 marc) un asesiad Bioleg (30 marc) un asesiad Ffiseg (30 marc)

Cemeg 2 Bioleg 2 Ffiseg 2 60 marc yr un 1awr 15 mun y papur

Diwedd Blwyddyn11

 

Gwyddoniaeth Gymhwysol (Gradd Unigol) Mae’r tair gwyddor (Bioleg, Cemeg a Ffiseg) yn cael eu dysgu ar y cyd mewn dwy uned wahanol. Golygir hyn bod Uned 1 a 2 yn cynnwys gwaith Cemeg, Bioleg a Ffiseg. Mae’r cwrs yma yn cynnig mwy o gyfleoedd i wneud gwaith ymarferol, gyda 30% o’r marc terfynol yn cael ei roi am asesiadau ymarferol. Cyfunir marc y pedwar uned er mwyn rhoi gradd derfynol.

 

Arholiad

Pryd?

Uned 1 – Gwyddoniaeth yn y byd modern 75 marc 1 awr 30 munud.

Arholiad allanol ar ddiwedd Blwyddyn 10

Uned 2 – Gwyddoniaeth i gefnogi ein ffordd o fyw 75 marc 1 awr 30 munud.

Arholiad allanol ar ddiwedd Blwyddyn 11

Uned 3 – Asesiad seiliedig ar dasg 60 marc

Arholiad ymarferol Tachwedd - Rhagfyr Blwyddyn 11

Uned 4 – Asesiad ymarferol 30 marc

Arholiad ymarferol Ionawr - Chwefror Blwyddyn 11

 

CA5 (Blwyddyn 12-13)

Arweinydd Pwnc: Miss Cari Ormerod
Bwrdd Arholi: CBAC | WJEC
Arholiadau: 100%
Gwaith cwrs: 0%

Anghenion Mynediad:

Bydd disgwyl i chi fod wedi llwyddo i gael o leiaf gradd B ar yr Haen Uwch mewn Gwyddoniaeth Ychwanegol neu mewn Bioleg.

Beth yw Bioleg?

Astudiaeth o organebau byw, wedi’u rhannu’n lawer o feysydd arbenigol sy’n ymdrin â’u morffoleg, ffisioleg, anatomeg, ymddygiad, tarddiad a dosbarthiad.

Beth fyddaf yn dysgu o fewn Bioleg?

UNED 1. Cysyniadau Sylfaenol a Threfniadaeth

UNED 2. Bioamrywiaeth a Ffisoleg Systemau’r Corff

UNED 3. Egni, Homeostasis a’r Amgylchedd

UNED 4. Amrywiad Etifeddiad ac Opsiynau

UNED 5. Arholiad Ymarferol

Mae’r rhan helaeth o’r addysgu wedi ei seilio ar drafodaeth ar sut mae organebau penodol a’r systemau o fewn yr organebau hynny yn gweithio. Byddwch yn dysgu sut i gymhwyso egwyddorion Biolegol mewn amrediad eang o sefyllfaoedd. Cynhelir gwaith ymarferol yn rheolaidd trwy gydol y cwrs a defnyddir hyn fel sail i drafodaethau a datrus probemau.

Cynnwys y cwrs:

• Biocemeg

• Geneteg

• Microbioleg

• Botaneg

• Ffisioleg

• Ecoleg

Gyrfaoedd posib

Mae Bioleg hefyd yn addas i fyfyrwyr sydd ddim am ddilyn gyrfa wyddonol a gall gael ei gyfuno â diddordebau eraill. Mae cymhwyster mewn Bioleg yn gallu arwain at nifer helaeth o yrfaoedd megis Biotechnoleg, Cadwraeth, Deintyddiaeth, Addysg, Meddygaeth, Nyrsio, Fferyllaeth, Ffisiotherapi, Seicoleg, Chwaraeon a Ffitrwydd, Gwyddorau Fforensig a’r Gwyddorau Milfeddygol.

Cyswllt i’r wefan ar gyfer y cwrs:

 https://www.wjec.co.uk/qualifications/science/as-a-level/biology-as-a-level-2015/?language_id=2