Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

Sylwadau’r Pennaeth

 

Pleser yw gallu cyflwyno gwybodaeth am ddata perfformiad a datblygiadau ehangach Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg ar gyfer 2018-19.

Bydd disgyblion Blwyddyn 6 Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg yn symud am y tro cyntaf iadran uwchradd yr Ysgol ym Medi 2019, mae’r ysgol yng ngwir ystyr y term yn Ysgol 3-19. Cafwyd canlyniadau asesiadau mewnol, Profion Cenedlaethol ac arholiadau allanol rhagorol  eleni ar draws y cyfnodau allweddol o’r Cyfnod Sylfaen hyd at CA5. Bu gwelliant o 13.4% yng nghanlyniadau Cyfnod Allweddol 4 a cofnodwyd canlyniadau rhagorol Lefel A eto eleni gyda 81.3% o holl raddau yn A*-C.  Am y pedwerydd flwyddyn o’r bron gosodwyd yr ysgol yng ngrwp safonau 2 gyda lefel o gefnogaeth melyn ar gyfer 2018-19. Canlyniadau TGAU 2019 yw’r gorau yn hanes yr ysgol gyda 81% o ddisgyblion yn sicrhau o leiaf 5 cymhwyster Lefel 2 yn cynnwys Cymraeg neu saesneg a Mathemateg.  O fewn Consortiwm y De canolig, Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg oedd 4ydd uchaf ar draws Caerdydd a’r Fro, Merthyr, Rhondda Cynon Taf a Penybont. Rydym hefyd wedi ein hadnabod fel un o’r Ysgolion Arloesol Cwricwlwm, Ysgol Dysgu Proffesiynol, yn ganolfan hyfforddiant OLEVI i athrawon cynradd ac uwchradd ac Athrawon Newydd Gymhwysol Consortiwm y De Canolig. Ers Ionawr 2016 rydym hefyd wedi ein cydnabod fel canolfan sy’n hyfforddi myfyrwyr o Goleg y Drindod Dewi Sant.

 

Uchafbwynt pellach yn y flwddyn oedd Arolwg Estyn a gynhaliwyd ym Mawrth 25ain-28ain 2019. Cyhoeddwyd yr adroddiad ym Mai 2019 a dynodwyd y graddau canlynol i’r ysgol:

Safonau: Da

Lles ac Agweddau at ddysgu: Rhagorol

Addysgu a Phrofiadau Dysgu: Da

Gofal, Cymorth ac Arweiniad: Rhagorol

Arweinyddiaeth a Rheolaeth: Da

Mae’r argymhellion a nodwyd wedi eu hymgorffori yng Nghynllun Gwella’r Ysgol ar gyfer 2019-20.

Bu llawer o lwyddiannau a gofnodwyd yng nghylchlythyr tymhorol yr ysgol ac yn y wasg ac ar wefan yr ysgol.  Ymhlith uchafbwyntiau y flwyddyn oedd llwyddiannau amrywiol y disgyblion ar lwyfan yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd a’r Fro gyda 15 eitem yn cyrraedd y llwyfan, y teithiau cenedlaethol a rhyngwladol amrywiol gan gynnwys sgio yn Ffrainc, Paris a’r Unol Daleithiau America. Byddwch hefyd yn gweld rhestr o lwyddiannau eraill fel rhan o'r adroddiad hwn.  Pleser yw gallu adrodd ar ystod eang o gyflawniadau a sicrhawyd gan ein disgyblion. Hoffwn ddiolch i rieni, disgyblion a'r staff am eu gwaith caled a'u hymrwymiad dyddiol.

Cryfder mawr o’r ysgol yw natur ac amryw sgiliau aelodau’r Corff Llywodraethol.  Mae Corff Llywodraethol yr ysgol yn un cadarn a sefydlog ac fel rhan o’u gwaith mae'r Llywodraethwyr hefyd yn gydwybodol wrth sicrhau eu bod yn dal y staff a rheolwyr yr ysgol i gyfrif a gwneud hynny drwy’r amrywiol bwyllgorau sy'n cwrdd yn rheolaidd i drafod polisi a gweithgareddau'r ysgol.  Byddwch yn gallu darllen yr hyn y maent wedi bod yn trafod yn yr adroddiadau Cadeiryddion Pwyllgorau hynny.

Mae ysgolion 3-19 yn prysur ymddangos dros Gymru ac mae cysylltiadau sefydlog wedi eu creu er mwyn rhannu arfer dda a datblygu strategaethau amrywiol gyda’r ysgolion hynny yn barod.  Fel canlyniad i hyn ymwelodd cyfanswm o 6 aelod o staff ysgolion gydol oes yng Ngwlad yr Ia a Sweden.  Mae’r cynllunio ar gyfer newidiadau mawr i’r ysgol rhwng 2019-21 wedi ei gwblhau a bydd y cynlluniau i ehangu ar y safle bresennol i gynnwys cae 3G gyda llifoleuadau, Neuadd chwaraeon newydd, bloc o ystafelloedd dysgu ac addysgu newydd, bloc penodol i ddisgyblion blynyddoedd 12 a 13, derbynfa ar gyfer yr holl ysgol ac ehangiad i’r Bloc Technoleg yn cychwyn ym Medi 2019 ac yn agor ym Medi 2021.

Prin bu’r newidiadau staffio yn ystod y flwyddyn – gadawodd dim ond 4 aelod o staff addysgu, dau gynorthwydd dysgu ac arweinydd Canolfan Les yr ysgol.  Ymddeolodd Mr Ithel Davies ar ol 19 mlynedd o wasanaeth i’r ysgol a Mrs Lowri Cynan wedi 15 mlynedd. Hoffwn ddiolch iddynt oll am eu cyfraniad i ddatblygiad yr ysgol.

 

 

Top