Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

Siartr Ymddygiad

Yn ein dosbarthiadau disgwylir i ddisgyblion:

 • Cyrraedd yn brydlon
 • Parchu hawl pawb i gael llonydd a chwarae teg
 • Dilyn cyfarwyddyd athro
 • Gwneud eu gorau wrth gwblhau'r gwaith
 • Cwblhau gwaith cartref yn llawn ac mewn amser

 

Yn yr ysgol disgwylir i bawb:

 • Siarad Cymraeg bob tro
 • Parchu eiddo a hawliau eraill
 • Parchu amgylchedd yr ysgol
 • Dilyn rheolau'r ysgol

 

Yn yr ysgol disgwylir i'r athrawon:

 • Cyrraedd gwersi ar amser
 • Parchu a gwrando ar y disgyblion
 • Cynnig cymorth pan fo angen 
 • Paratoi yn ofalus a bod yn drefnus
 • Marcio gwaith cartref yn brydlon

Gwisg Ysgol 

Ni chaniateir gemwaith na cholur yn yr ysgol.

Ni chaniateir steil gwallt anghyffredin.

 

Gwisg Ddyddiol

 • Esgidiau du plaen
 • Dim 'Trainers' neu esgidiau mawr
 • Dim sodlau uchel
 • Crys polo a chrys chwys swyddogol yr ysgol
 • Cot gnuog a/neu got law swyddogol yr ysgol YN UNIG

Naill ai:

 • Trowsus nefi plaen clasurol (DIM jeans, chinos, flares, trowsus melfared neu gwisg chwaraeon) gyda sannau nefi
 • Sgert blaen nefi hyd at y penglin gyda sannau/ deits nefi.

 

UWCHRADD YN UNIG

Addysg Gorfforol 

 • Gemau - Crys rygbi swyddogol, Siorts/Sgert las swyddogol, Sannau glas swyddogol
 • Ymarfer Corff - Crys polo gwyn swyddogol, Siorts glas swyddogol, Sannau glas swyddogol.

Gwisg 6ed Dosbarth

Fel ysgol rydym yn ymfalchïo yn ein safonau uchel o’r wisg ysgol ac ymarweddiad cyffredinol. Bydd eich mab/merch yn hollol ymwybodol o’r rheolau yma ond dyma rai o’r prif bwyntiau hoffwn dynnu eich sylw atynt:

 • Dim ond un freichled/mwclis/modrwy/gemwaith synhwyrol o ran maint. Caniateir colur ysgafn a lliwio ewinedd a phaent clir yn unig.
 • Caniateir un par o stỳds ar waelod y glust.
 • Ni chaniateir steil na lliw gwallt anghyffredin sydd ddim yn cadw at safon na steil gwisg yr ysgol.
 • Sgert ddu blaen addas hyd at y ben-glin i’r merched. Ni chaniateir sgertiau tynn.
 • Trowsus du plaen i’r bechgyn/merched (dim chinos, jeans, trowsus tynn, trowsus sydd â bathodynau amlwg na botymau amlwg)
 • Esgidiau lledr plaen du nid trainers na daps canfas gyda logo arnynt.
 • Sanau du neu deits du.

 

Rheolau 6ed Dosbarth

Ffonau symudol

Rydym fel ysgol yn gwerthfawrogi bod cael ffôn symudol yn yr ysgol o fudd i’ch plentyn. Serch hyn, dim ond yn y Caffi ac yn y Llyfrgell mae hawl defnyddio'r ffonau symudol.  Nid oes caniatâd i ddefnyddio’r uchod yn ystod oriau’r ysgol (gan gynnwys cyfnod egwyl a chinio) o amgylch y coridorau neu mewn gwersi os na nodir yn wahanol gan aelodau staff.

 

Y Caffi:
Y weledigaeth am y Caffi yw mai lle i ymlacio ydyw gan ddilyn y cysyniad ar gyfer TGCh a "Bring Your Own Device" am y dyfodol.  Caniatawyd i'r 6ed defnyddio teclynnau yn ystod egwyl a'r awr ginio yn ogystal â chyfnodau astudio. Rhaid i'r chweched dderbyn yr "anrhydedd" yma drwy ymddwyn yn gyfrifol a pharchus.
Dim ond yn y Caffi / lolfa ac yn y Llyfrgell mae hawl defnyddio'r ffonau/ipads/kindle. Dim yn y coridorau / Atriwm / tŷ fas.


Llyfrgell y 6ed:
Lle tawel i weithio.  Mae hawl gwrando ar gerddoriaeth trwy glustffonau’n dawel.  Rydym yn disgwyl i’r ystafell cael ei barchu ai gofalu amdano fel unrhyw eiddo arall o’r Ysgol.  Ni does hawl fwyta yn yr ystafell.


Lolfa’r 6ed:
Lleoliad i ymlacio a chymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg yn anffurfiol yn ystod y dydd.

Mae gan bob aelod o’r 6ed hawl gynhwysol i ddefnyddio’r ystafell.
Eiddo'r Ysgol yw’r ystafell a phopeth ynddi, felly mae rhaid ei barchu fel unrhyw ystafell arall yn yr Ysgol. Rhaid parchu celfi’r ystafell. 

Nid oes hawl gael cerddoriaeth uchel na sŵn gormodol a fu’n tarfu ar unigolion yn y llyfrgell neu mewn ystafelloedd dosbarth cyfagos. 

Mae hysbysfwrdd i’w ddefnyddiol yn synhwyrol i rannu gwybodaeth a digwyddiadau. 

Ni does hawl defnyddio blutack, paent nag unrhyw beth arall ar y waliau. 

Y 6ed sy’n gyfrifol am dacluso’r ystafell a chlirio unrhyw sbwriel ar ddiwedd y dydd.
Ni fydd mynediad i’r ystafell yn cael ei ganiatáu os torri’r rheolau’n gyson.

 

Nid oes hawl gan ddisgyblion blwyddyn 12 adael safle’r Ysgol heblaw am amser cinio. Mae rhaid iddyn nhw lofnodi mas yn y dderbynfa.
Nid oes hawl gan ddisgyblion y chweched gael mynediad i’r Ysgol nes 8:30am fel bob disgybl arall. Mae hawl ganddynt i aros yn y caffi rhwng 8:00am a 8:30am.

Top