Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

Prydiau Ysgol Am Ddim/Free School Meals

Prydau Ysgol am Ddim

Dim ond rhieni sy'n derbyn rhai budd-daliadau penodol sy'n gallu hawlio prydau ysgol am ddim ar gyfer eu plant.

Mae’r budd-daliadau perthnasol yn cynnwys:

 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar Incwm
 • Lwfans Cymorth Cyflogaeth
 • Cymorth o dan Adran VI Deddf Mewnfudo a Lloches 1999
 • Credyd Treth Plant (ond nid y Credyd Treth Gwaith) gydag incwm blynyddol (fel yr aseswyd gan Gyllid y Wlad) heb fod yn fwy na £16,190
 • Elfen wedi ei warantu o Gredyd Pensiwn y Wlad

Noder: Mae plant sy'n derbyn Lwfans Incwm neu'r Lwfans Ceisio Gwaith eu hunain yn seiliedig ar incwm yn gallu hawlio prydau ysgol am ddim.

 

BETH YDYCH CHI’N DERBYN?

 • Pryd y Dydd (Pryd poeth penodol, pwdin a diod)
 • Neu rhywbeth arall gwerth £2.45
 • Bydd £2.45 yn llwytho i fyny ar TAG disgyblion yn ddyddiol ond ni fydd y balans yn trosglwyddo i’r diwrnod canlynol
 • Bydd unrhyw archeb amser egwyl yn cael ei dynnu o’r balans dyddiol
 • Am resymau cyfrinachol ni fydd balans y disgybl yn ymddangos ar y til, dim ond enw’r disgybl.  Gall y disgybl gwirio balans y TAG ar beiriant arian neu trwy ofyn aelod staff y gegin.

Free School Meals

Eligibility for free school meal entitlement is provided for parents who are in receipt of certain support payment.

The relevant support payments are:

 • Income Support (IS)
 • Based Job Seekers Allowance (IBJSA)
 • Employment Support Allowance (Income Related) (ESA(IR))
 • Support under Part VI of the immigration and Asylum Act 1999
 • Guaranteed element of State Pension Credit
 • Child Tax Credit (but not Working Tax Credit) with an annual income (as assessed by the Inland Revenue) not exceeding £16,190

Please note: Children who receive IS or IBJSA in their own right are also eligible to receive free school lunches.

 

WHAT DO YOU GET?

 • Meal of the Day (Set main meal, pudding, drink)
 • Or anything up to the value of £2.45
 • £2.45 will automatically go onto pupils TAGS each day, the balance does not transfer to the next day if not spent
 • Any breaktime purchase will be taken off the daily balance.
 • For anonimity reasons, when any pupil presents a TAG to the kitchen till their balance will not appear, only the pupils name.  The pupil can check their balance on the cash loading machine or by asking a member of the kitchen staff.
Top