Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

Prif Ddisgyblion YGBM

Prif Ddisgyblion YGBM 1

Helo! Esyllt ydw i, prif ferch Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg. Ar gyfer level A rwy’n astudio Sbaeneg, Ffrangeg, Hanes  ac Athroniaeth a Moeseg. Yn ystod fy nghyfnod yn yr ysgol hon, teimlaf fy mod i wedi datblygu fy hyder a fy ngallu diolch i gymuned gefnogol a charedig yr ysgol. Nawr mae gen i’r cyfle i roi yn ôl i’r gymuned hon trwy ymroddi fy holl ymdrech mewn i fy rôl fel prif ferch. Byddaf yn sicrhau bod yna amryw o gyfleuoedd I ddisgyblion ein hysgol ac ein bod ni’n gweithio fel cymuned i gynnal enw da yr ysgol.

 

Hello! I'm Esyllt, head girl of Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg. For A level I am studying Spanish, French, History and Philosophy and Ethics. During my time at this school, I feel that I have developed my confidence and skills thanks to the supportive and kind community of the school. Now I have the opportunity to give back to this community by dedicating all my efforts into my role as head girl. I will ensure that there are various opportunities for the pupils of our school and that we work as a community to maintain the school's excellent reputation.

 

Helo, Iestyn ydw i! Rydw I yn astudio cemeg bioleg a maths ac er nad ydw i’n gallu chwarae rygbi ar hyn o bryd rwy’n dwli chwaraeon o bob math. Dros y flwyddyn nesaf byddaf yn sicrhau bod llais pob disgybl or ieuengaf i’r hynnaf yn cael ei glywed. Dewch I siarad â fi am unrhywbeth! 


Hello, I'm Iestyn! I'm studying biology, maths and chemistry and although I'm not currently able to play rugby I do love any kind of sports. Over the next year I will ensure that the voice of every pupil from the youngest to the eldest is heard. Please do come and talk to me about anything!

 

 Fy enw i yw Lucy Werrett, rwy'n astudio Hanes, Saesneg a Drama eleni ar gyfer fy astudiaethau safon uwch. Fy gobaith y flwyddyn nesaf yw I astudio Hanes yn y brif ysgol gyda'r gobaith o fod yn athrawes yn y dyfodol. Rwyf yn berson sy'n mwynhau chwaraeon yn enwedig chwarae pel-rwyd ar safon uchel ac i'r sir. Fy gobaith y flwyddyn hon yw i greu chweched dosbarth unedig a fod yn berson mae plant ifanc yr ysgol yn medru dod ato gyda unrhyw broblemmau maent yn ei wynebu. Hoffwn fod, yn y bon, llais i blant Bro Morgannwg.

 

My name is Lucy Werrett, I'm studying History, English and Drama this year for my a-levels. My hope next year is to study History at university with the hope of becoming a teacher in the future. I enjoy playing sports especially netball for the county. My hope this year is to create a unified sixth form and to be a person the lower school children can come to with any problems they face. In short I would like to be a voice for the children of Bro Morgannwg.

 

Helo fy enw i yw Wil Parsons, dirprwy prif fachgen eleni. Ar hyn o bryd dwi’n astudio Cemeg, Bioleg a Saesneg iaith a llenyddiaeth. Dros y flwyddyn, ein nod ni fel prif ddisgyblion yw ceisio cynnig cymaint o weithgareddau rydych chi eisiau trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg. Ein rôl ni yw gwrando arnoch chi a cheisio gwella pethau nad ydych yn hapus gydag yn yr ysgol. Rydym yma i wrando arnoch chi felly dewch i siarad â ni ond os nad ydych chi’n teimlo’n gyfforddus siarad â ni, ewch at eich swyddogion dosbarth a chânt nhw adrodd y neges ymlaen.

 

Hello my name is Wil Parsons, deputy boy this year. I'm currently studying Chemistry, Biology and English language and literature. Throughout the year, our aim as head pupils is to try and offer as many activities as possible through the medium of Welsh. Our role is to listen to you and try to improve things that you are not happy with at school. We are here to listen to you so come and talk to us but if you do not feel comfortable to come to us directly, then your classroom officers can take the message and report back to us!

Top