Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

Mwy Abl a Thalentog/More Able and Talented

Canllaw i Rieni

Sut mae rhieni yn gallu cefnogi eu plentyn?

 • Neilltuo amser bob dydd i drafod gyda’ch plentyn.
 • Cynorthwyo eich plentyn gyda hunan-drefn a rheoli amser trwy wneud defnydd effeithiol o ddyddiadur eich plentyn.
 • Annog eich plentyn i roi cynnig ar weithgareddau newydd trwy ymuno â’r llu o weithgareddau allgyrsiol sy’n cael eu cynnig gan yr ysgol.
 • Cyfoethogi profiadau eich plentyn trwy annog ymweliadau e.e. orielau celf, amgueddfeydd, canolfannau chwaraeon.
 • Ysbarduno diddordeb trwy annog eich plentyn i ddefnyddio adnoddau yn y cartref e.e. y rhyngrwyd, llyfrau, mapiau, gwylio rhaglenni/ffilmiau.
 • Rhoi cyfle i’ch plentyn gyfarfod â phlant sy’n rhannu’r un diddordebau e.e. trwy ymaelodi â chlybiau a chymdeithasau lleol.
 • Annog eich plentyn, os daw’r cyfle, i fynychu gweithdai, dosbarthiadau meistr a darlithoedd prifysgol.
 • Cysylltwch gyda’r ysgol os oes cwestiynau neu bryderon ynglyn â’ch plentyn.
 • Sicrhau bod eich plentyn yn cael cyfle i ymlacio, mwynhau ac i gael amser hamdden!

 

Sut mae cael mwy o wybodaeth?

Gallwch wella ar eich gwybodaeth a dealltwriaeth am y ddarpariaeth ar gyfer disgyblion mwy abl a thalentog yng Nghymru trwy ymweld â rhai o’r gwefannau yma.

http://www.nace.co.uk/ - y Gymdeithas Genedlaethol ar gyfer Plant Galluog mewn Addysg ac mae ardal NACE Cymru ar y wefan sy’n esbonio’r ddarpariaeth yng Nghymru.

Gwybodaeth ar wefan Llywodraeth Cynulliad Cymru:

http://wales.gov.uk/docs/dcells/publications/090915curriculumopportunitycy.pdf

http://new.wales.gov.uk/publications/circular/2008/meetingthechallenge/?lang=cy

http://www.nagcbritain.org.uk/ - cyngor defnyddiol i rieni a gwybodaeth am rwydweithiau cenedlaethol sy’n benodol ar gyfer Lloegr.

http://www.aquila.co.uk/ - cylchgrawn hwyliog ar gyfer disgyblion 8-13 oed.

http://www.mensa.org.uk/

http://www.tomorrowsachievers.co.uk/ - arbenigwyr sy’n cynnig dosbarthiadau meistr yn Lloegr.

http://193.63.206.166/cy/cyfadrangysylltiol/ygyfadrangysylltiol/ - Gwefan y Gyfadran Gysylltiol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant sy’n cynnig Cwrs Aur i ddisgyblion Blwyddyn 12 a 13.

Guidance for Parents

How can parents support their child?

 • Discuss with your child every day.
 • Support your child with organisation and time management by making effective use of the homework diary.
 • Encourage your child to try new activities by joining the vast amount of extra-curricular activities that are offered in the school.
 • Enrich your child’s experiences by providing a range of new experiences e.g. visit art galleries, museums and sport centres.
 • Inspire interest by encouraging your child to make use of resources at home e.g. internet, books, maps, watch programmes and films.
 • Provide opportunities for your child to meet with children who have similar interests such as joining local clubs.
 • Encourage your child, when the opportunity arises, to participate in workshops, master classes and university lectures.
 • Communicate with the school if you have any questions or concerns.
 • Ensure that your child has time to relax, enjoy and has leisure time!

 

How do I get further information?

You can improve your knowledge and understanding on the provision for more able and talented students in Wales by visiting some of the following websites.

http://www.nace.co.uk/ - National Association for Able Children in Education and there is a NACE Cymru area which explains the provision in Wales.

Documents on the Welsh Assembly Government’s website:

http://wales.gov.uk/docs/dcells/publications/090915curriculumopportunityen.pdf

http://wales.gov.uk/pubs/circulars/2008/meetingthechallenge/meetingthechallengee.pdf?lang=en

http://www.nagcbritain.org.uk/ - useful advice for parents and information on national networks which is more specific for schools in England.

http://www.aquila.co.uk/ - fun magazine for pupils age 8-13 years.

http://www.mensa.org.uk/

http://www.tomorrowsachievers.co.uk/ - specialist master classes in England.

http://193.63.206.166/en/associatefaculty/theassociatefaculty/ - University of Wales Trinity Saint David’s Associate Faculty which offers a Going for Gold course for Year 12 and 13 pupils.

Polisi MAT Policy

Top