Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

Gwisg Ysgol/School Uniform

Mae gwisg ysgol ar gael o siop YC Sports Canton neu ar wefan YC Sports.

School uniform is available from YC Sports Canton or on the YC Sports website.

 

http://www.ycsports.com/School-uniform/My-School/Bro_Morgannwg_High_School 

 

Manylion Cyswllt/Contact Details

YC Sports (Canton branch)
156 Cowbridge Rd East
Cardiff
CF11 9DU
02920220246

Noder, does dim gwisg YGBM ar gael o'r gangen ar Crwys Road.

Please note, YGBM uniform is not available from the Crwys Road branch.

 

 

Grant Gwisg Ysgol/School Uniform Grant

Mae grant ar gael gan Lywodraeth Cymru i helpu gyda costau gwisg ysgol.  Mae'r cynllun hwn yn benodol ar gyfer disgyblion sy'n dechrau yn dosbarth derbyn a blwyddyn 7 ac sy'n gymwys i gael cinio am ddim.  Am fwy o wybodaeth ewch at y linc isod.

 

 

A grant is available from the Welsh Government to help with school uniform costs.  The scheme is targeted specifically at pupils entering reception class and year 7  who are eligible for free school meals.  For more information please use the link below.

 

Rheolau Gwisg Ysgol

Cynradd & Uwchradd

 • Ni chaniateir gemwaith na cholur yn yr ysgol
 • Ni chaniateir steil gwallt anghyffredin

 

Gwisg Ddyddiol

 • Esgidiau du plaen
 • Dim 'Trainers'
 • Dim sodlau uchel
 • Crys polo a chrys chwys swyddogol yr ysgol
 • Cot gnuog a/neu got law swyddogol yr ysgol YN UNIG

Naill ai:

 • Trowsus nefi plaen clasurol (DIM jeans, chinos, flares, trowsus melfared neu gwisg chwaraeon) gyda sannau nefi
 • Sgert blaen nefi hyd at y penglin gyda sannau/deits nefi

 

UWCHRADD YN UNIG

Addysg Gorfforol

 • Gemau - Crys rygbi swyddogol, Siorts/Sgert las swyddogol, Sannau glas swyddogol    
 • Ymarfer Corff - Crys polo gwyn swyddogol, Siorts glas swyddogol, Sannau glas swyddogol

School Uniform Rules

Primary and Secondary

No jewellery or make up is allowed in school.

No extreme hair styles.

 

Daily Uniform

 • Plain black shoes
 • No trainers
 • No high heels
 • Official school polo top and sweatshirt
 • Official school fleece and rain coat ONLY

either:

 • Plain navy trousers (NO jeans, chinos, flares or sportswear) and navy socks
 • Plain knee length navy skirt with navy socks/tights

 

SECONDARY ONLY

 • Physical Education Games - Official school rugby shirt, Official school shorts/skirt, Official school blue socks
 • PE Lessons - Official school white polo top, official school shorts, official school blue socks

6ed Dosbarth

Fel ysgol rydym yn ymfalchïo yn ein safonau uchel o’r wisg ysgol ac ymarweddiad cyffredinol. Bydd eich mab/merch yn hollol ymwybodol o’r rheolau yma ond dyma rai o’r prif bwyntiau hoffwn dynnu eich sylw atynt:

 • Dim ond un freichled/mwclis/modrwy/gemwaith synhwyrol o ran maint. Caniateir colur ysgafn a lliwio ewinedd a phaent clir yn unig.
 • Caniateir un par o stỳds ar waelod y glust.
 • Ni chaniateir steil na lliw gwallt anghyffredin sydd ddim yn cadw at safon na steil gwisg yr ysgol.
 • Sgert ddu blaen addas hyd at y ben-glin i’r merched. Ni chaniateir sgertiau tynn.
 • Trowsus du plaen i’r bechgyn/merched (dim chinos, jeans, trowsus tynn, trowsus sydd â bathodynau amlwg na botymau amlwg)
 • Esgidiau lledr plaen du nid trainers na daps canfas gyda logo arnynt.
 • Sanau du neu deits du.

 

6th Form

As a school we have always been proud of the standards we have set for school uniform and general appearance.  Your son/daughter will be fully aware of these rules but I would like to draw your attention to the points listed below:

 • One piece of subtle jewellery is allowed. Light make up and clear nail varnish may be worn.
 • One pair of stud earrings may be worn on the lower ear lobe.
 • No unusual hairstyle, tramlines or colour not in keeping with the style and standard of the school uniform.
 • Plain black skirt to the knees for the girls which is not figure hugging or of a stretch material.
 • Plain black trousers for the boys/girls (no chinos, jeans, tight trousers or trousers that have labels or flamboyant buttons).
 • Plain leather black shoes, not trainers or canvas daps with logos.
 • Black socks or black tights.
Top