Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

Grant Datblygu Disgyblion/Pupil Deprevation Grant

Grant Datblygu Disgyblion (GDD) 2018-19

Gwneir defnydd o’r GDD i gefnogi datblygiad a chynnydd disgyblion yn y meysydd canlynol:

  1. Llythrennedd
  2. Rhifedd
  3. Lles
  4. Presenoldeb

Mae’r arian a glustnodwyd i’r ysgol yn cyfrannu tuag at gyflogi unigolion yn y meysydd a nodwyd uchod wrth gefnogi disgyblion sydd angen y cymorth mwyaf.  Mae gwariant y GDD yn ran o Gynllun Gwella’r Ysgol ar gyfer 2018-21 wrth ymateb i’r her cyson o godi safonau.  Dosrennir yr arian i grwpiau maeth 3-19 oed, i raglenni ymyrraeth amrywiol yn y sector cynradd ac uwchradd, gyda ffocws penodol ar ddisgyblion CA3 er mwyn sicrhau mynediad llawn i gwricwlwm yr ysgol.

Mae’r GDD yn caniatau’r ysgol i ariannu grwpiau targed penodol er mwyn gwella eu lefelau cyrhaeddiad yn CA3, i wella eu perfformiad yn y Profion Cenedlaethol ar draws y cyfnodau allweddol ac i sicrhau gwelliant arwyddocaol yn eu safonau llythrennedd.

Am wybodaeth pellach mae croeso i chi gysylltu yn uniongyrchol gyda’r ysgol.

 

Pupil Development Grant (PDG) 2018-19

The PDG allocated to the school is used to support the development and progress of pupils in the following areas:

  1. Literacy
  2. Numeracy
  3. Welfare
  4. Attendance

The grant contributes towards the employment of individuals in the areas listed in order to support pupils with the greatest need.  The expenditure is clearly reflected in the School Improvement Plan for 2018-21 as we respond to the constant challenge of raising standards.  The grant is distributed to 3-19 age nurture groups, various intervention programmes in the primary and secondary sectors, with a particular focus on KS3 pupils in order to secure a full entry to the school curriculum.

The PDG allows the school to finance specific target groups in order to improve their KS3 performance, to improve their national Tests results and to ensure a significant improvement in their literacy skills.

For further information please contact the school.

Top