Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

Mae rôl allweddol gan rieni a gofalwyr i'w gyflawni i sicrhau fod eu plant yn defnyddio technoleg mewn modd priodol a diogel.  Bydd yr ysgol yn cymryd pob cyfle posib i helpu rhieni i ddeall y materion yma.   Bydd rhieni a gofalwyr yn cael eu hannog i gefnogi'r ysgol wrth hyrwyddo arfer dda o e-ddiogelwch ac i ddilyn canllawiau ar y defnydd priodol o:

 • Luniau neu fideo sydd wedi ei gymryd neu ei greu mewn digwyddiad ysgol
 • Gyfryngau cymdeithasol.
 • Galedwedd a meddalwedd sydd yn eiddo i’r ysgol ond at ddefnydd y plant

 

Parents and guardians have a crucial role in ensuring that children use technology in an approriate and safe way.   YGBM will take every opportunity to help parents understand these important matters.  Parents and guardians are encouraged to support the school with good practice of e-Safety and to follow these guidelines on the use of:

 • Pictures and videos taken at a school event
 • Social media
 • Hardware and software belonging to the school but used by pupils

 

Bydd yr ysgol felly yn ceisio darparu gwybodaeth i rieni a gofalwyr yn y ffyrdd canlynol:

 1. Mewn llythyron ac ar wefan yr ysgol
 2. Sesiynau hyfforddiant ar gyfer rhieni a gofalwyr
 3. Gwybod am ddiwrnodau penodol yn y flwyddyn e.e. Diwrnod e-Ddiogelwch (ail ddydd Mawrth mis Chwefror)
 4. Cael eu cyfeirio at wefannau neu gyhoeddiadau priodol e.e.
 5. https://hwb.wales.gov.uk; www.saferinternet.org.uk;
 6. http://www.childnet.com/parents-and-carers

 

The school will provide information to parents and guardians such as:

 1. Letters and school website
 2. Training sessions for parents and guardians
 3. Specific days of the year eg. e-Safety Day (second Tuesday of February)
 4. Directed to websites or specific announcements eg.
 5. https://hwb.wales.gov.uk; www.saferinternet.org.uk
 6. http://www.childnet.com/parents-and-carers 

 

 

 

Top