Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

Ymgynghoriad/ Consultation

Ymgynghori ar y cynnig i gynyddu lleoedd uwchradd cyfrwng Cymraeg ym Mro Morgannwg trwy ehangu Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg ar ei safle presennol o 1361 i 1660 o leoedd.

 

Mae'r awdurdod lleol yn cynnig cynyddu'r lleoedd ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg ym Mro Morgannwg trwy ehangu Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg ar ei safle presennol. Mae dyletswydd statudol ar y Cyngor i ymgynghori ar y cynnig gydag ymgyngoreion rhagnodedig fel rhan o'r broses ymgynghori. Bydd y cyfnod ymgynghori'n parhau o 20 Mehefin 2016 tan 1 Awst 2016.

Isod mae llythyr a dogfen ymgynghori ynghylch y cynnig uchod. Mae'r ddogfen ar gael i'w darllen ar-lein ar wefan Bro Morgannwg drwy ddefnyddio'r ddolen ganlynol
www.valeofglamorgan.gov.uk/Welshmediumexpansion
Os bydd angen copi papur o'r ddogfen arnoch chi, cysylltwch â Mike Matthews drwy ffonio 01446 709727 neu anfonwch e-bost i MMatthews@valeofglamorgan.gov.uk

 

Gwahoddir rhieni a gofalwyr i ddisgyblion yn Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg a rhieni i ddisgyblion sy’n mynychu unrhyw un o’r chwe ysgol Gymraeg sy’n ei bwydo i ddod i’r naill neu’r llall o’r ddwy sesiwn galw heibio.

 

Mae sesiynau galw heibio wedi cael eu trefnu er mwyn ichi allu gofyn cwestiynau am y cynnig.  Trefnwyd y rhain i bara am sawl awr fel eich bod yn gallu galw heibio ar amser sy’n gyfleus i chi.

 

Byddwn wastad yn gofyn ichi gwblhau ffurflen ymateb i’r ymgynghoriad, gan mai dim ond sylwadau ysgrifenedig yr ydym yn gallu eu derbyn.

 

Gellir dod o hyd i wybodaeth bellach ar wefan Cyngor Bro Morgannwg: www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/consultation/Welsh-Medium-Secondary-School-Places.aspx

 

Dydd Mercher 13 Gorffennaf

3.30 yp - 6.30 yh

Adran Uwchradd

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dydd Iau 14 Gorffennaf

3.30 yp - 6.30 yh

Adran Uwchradd

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

 

Consultation on the proposal to increase Welsh medium secondary school places in the Vale of Glamorgan by expanding Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg on its current site

 

The local authority is proposing to increase Welsh medium secondary school places in the Vale of Glamorgan by expanding Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg on its current site. The Council has a statutory duty to consult on the proposal with prescribed consultees as part of the consultation process. The consultation period runs from the 20th June 2016 to 1st August 2016.

 

Please find below letter and consultation document in respect of the above proposal. The document is available to view online at the Vale of Glamorgan website using the following link www.valeofglamorgan.gov.uk/Welshmediumexpansion .  If you require a hard copy of the document please contact Mike Matthews on 01446 709727 or alternatively e-mail at MMatthews@valeofglamorgan.gov.uk

 

Parents and carers of pupils at Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg and parents of pupils attending any of the six Welsh medium feeder schools are invited to attend either of the two drop-in sessions.

 

Drop-in sessions have been arranged where you can ask any questions about the proposal.  These have been arranged to take place over several hours so that you can drop-in at a time that suits you.

 

We will always ask that you complete a consultation response form, as we can only accept views in writing.

 

Further information can be found on the Vale of Glamorgan website: www.valeofglamorgan.gov.uk/Welshmediumexpansion  

 

Wednesday 13 July

3.30 pm - 6.30 pm

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Secondary department

Thursday 14 July

3.30 pm - 6.30 pm

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Secondary department

Top