Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

Ymgynghoriad/ Consultation

Ymgynghori ar y cynnig i gynyddu lleoedd uwchradd cyfrwng Cymraeg ym Mro Morgannwg trwy ehangu Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg ar ei safle presennol o 1361 i 1660 o leoedd.

 

Mae'r awdurdod lleol yn cynnig cynyddu'r lleoedd ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg ym Mro Morgannwg trwy ehangu Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg ar ei safle presennol. Mae dyletswydd statudol ar y Cyngor i ymgynghori ar y cynnig gydag ymgyngoreion rhagnodedig fel rhan o'r broses ymgynghori. Bydd y cyfnod ymgynghori'n parhau o 20 Mehefin 2016 tan 1 Awst 2016.

Isod mae llythyr a dogfen ymgynghori ynghylch y cynnig uchod. Mae'r ddogfen ar gael i'w darllen ar-lein ar wefan Bro Morgannwg drwy ddefnyddio'r ddolen ganlynol
www.valeofglamorgan.gov.uk/Welshmediumexpansion
Os bydd angen copi papur o'r ddogfen arnoch chi, cysylltwch â Mike Matthews drwy ffonio 01446 709727 neu anfonwch e-bost i MMatthews@valeofglamorgan.gov.uk

 

Gwahoddir rhieni a gofalwyr i ddisgyblion yn Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg a rhieni i ddisgyblion sy’n mynychu unrhyw un o’r chwe ysgol Gymraeg sy’n ei bwydo i ddod i’r naill neu’r llall o’r ddwy sesiwn galw heibio.

 

Mae sesiynau galw heibio wedi cael eu trefnu er mwyn ichi allu gofyn cwestiynau am y cynnig.  Trefnwyd y rhain i bara am sawl awr fel eich bod yn gallu galw heibio ar amser sy’n gyfleus i chi.

 

Byddwn wastad yn gofyn ichi gwblhau ffurflen ymateb i’r ymgynghoriad, gan mai dim ond sylwadau ysgrifenedig yr ydym yn gallu eu derbyn.

 

Gellir dod o hyd i wybodaeth bellach ar wefan Cyngor Bro Morgannwg: www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/consultation/Welsh-Medium-Secondary-School-Places.aspx

 

Dydd Mercher 13 Gorffennaf

3.30 yp - 6.30 yh

Adran Uwchradd

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dydd Iau 14 Gorffennaf

3.30 yp - 6.30 yh

Adran Uwchradd

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

 

Consultation on the proposal to increase Welsh medium secondary school places in the Vale of Glamorgan by expanding Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg on its current site

 

The local authority is proposing to increase Welsh medium secondary school places in the Vale of Glamorgan by expanding Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg on its current site. The Council has a statutory duty to consult on the proposal with prescribed consultees as part of the consultation process. The consultation period runs from the 20th June 2016 to 1st August 2016.

 

Please find below letter and consultation document in respect of the above proposal. The document is available to view online at the Vale of Glamorgan website using the following link www.valeofglamorgan.gov.uk/Welshmediumexpansion .  If you require a hard copy of the document please contact Mike Matthews on 01446 709727 or alternatively e-mail at MMatthews@valeofglamorgan.gov.uk

 

Parents and carers of pupils at Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg and parents of pupils attending any of the six Welsh medium feeder schools are invited to attend either of the two drop-in sessions.

 

Drop-in sessions have been arranged where you can ask any questions about the proposal.  These have been arranged to take place over several hours so that you can drop-in at a time that suits you.

 

We will always ask that you complete a consultation response form, as we can only accept views in writing.

 

Further information can be found on the Vale of Glamorgan website: www.valeofglamorgan.gov.uk/Welshmediumexpansion  

 

Wednesday 13 July

3.30 pm - 6.30 pm

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Secondary department

Thursday 14 July

3.30 pm - 6.30 pm

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Secondary department

Ymgynghori ar y cynnig i gynyddu lleoedd uwchradd cyfrwng Cymraeg ym Mro Morgannwg trwy ehangu Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg ar ei safle presennol o 1361 i 1660 o leoedd/ Consultation on the proposal to increase Welsh medium secondary school places in the Vale of Glamorgan by expanding Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg on its current site from 1361 places to 1660 places

Mon 20 Jun 2016

At: Rhieni, Gofalwyr a Gwarcheidwaid plant Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg, y Barri;

Pennaeth, Staff a Chorff Llywodraethu Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

 

Annwyl Ymgynghorai

Mae'r awdurdod lleol yn cynnig cynyddu'r lleoedd ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg ym Mro Morgannwg trwy ehangu Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg ar ei safle presennol. Mae dyletswydd statudol ar y Cyngor i ymgynghori ar y cynnig gydag ymgyngoreion rhagnodedig fel rhan o'r broses ymgynghori. Bydd y cyfnod ymgynghori'n parhau o 20 Mehefin 2016 tan 1 Awst 2016.

Amgaeir llythyr a dogfen ymgynghori ynghylch y cynnig uchod. Mae'r ddogfen ar gael i'w darllen ar-lein ar wefan Bro Morgannwg drwy ddefnyddio'r ddolen ganlynol
www.valeofglamorgan.gov.uk/Welshmediumexpansion
Os bydd angen copi papur o'r ddogfen arnoch chi, cysylltwch â Mike Matthews drwy ffonio 01446 709727 neu anfonwch e-bost iMMatthews@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

To: Parents, Carers and Guardians of children Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg, Barry

Headteacher, Staff and Governing body of Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg;

 

Dear Consultee

 

The local authority is proposing to increase Welsh medium secondary school places in the Vale of Glamorgan by expanding Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg on its current site. The Council has a statutory duty to consult on the proposal with prescribed consultees as part of the consultation process. The consultation period runs from the 20th June 2016 to 1st August 2016.

 

Please find attached letter and consultation document in respect of the above proposal. The document is available to view online at the Vale of Glamorgan website using the following linkwww.valeofglamorgan.gov.uk/Welshmediumexpansion . If you require a hard copy of the document please contact Mike Matthews on 01446 709727 or alternatively e-mail at MMatthews@valeofglamorgan.gov.uk

Diweddariad: Trawsnewid Ysgolion Uwchradd yng Ngorllewin Y Barri/ Update: West Barry Secondary School Transformation

Fri 27 May 2016

Brîff Cyfathrebu:


Cyfarfu'r Bwrdd Cynghori sy'n datblygu cynigion er mwyn trawsnewid ysgolion uwchradd yn y Barri am y pumed tro ar 24 Mai.


Cafodd aelodau'r Bwrdd, y maent yn cynnwys Penaethiaid a Chadeiryddion Llywodraethwyr Ysgol Gyfun Y Barri, Ysgol Gyfun Bryn Hafren ac Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg, yn ogystal â chynrychiolwyr ysgolion cynradd ac addysg bellach ac uwch, adborth yn dilyn y cyfarfodydd gyda llywodraethwyr y dair ysgol ynghylch y cynlluniau sy'n datblygu. Buont yn trafod y gofid a fynegwyd gan rai llywodraethwyr y maent yn aelodau o staff, ynghylch yr ansicrwydd sy'n gysylltiedig gyda'r newid.


Nododd y Bwrdd yn eglur bod angen i'r staff gorau barhau i weithio mewn ysgolion lleol ar gyfer yr uchelgais o drawsnewid canlyniadau addysgol. Roeddent yn awyddus i dawelu meddyliau yr athrawon a chyflogeion eraill y byddai swyddi deniadol ar gael yn yr ysgolion a fyddai'n cael eu hehangu a'u trawsnewid. Er nad yw newid fyth yn rhywbeth hawdd, mae llwyddiant yn y dyfodol yn dibynnu ar staff gwych. Byddai cyfathrebu clir yn parhau ynghylch y cynlluniau buddsoddi ar gyfer y dyfodol dros yr wythnosau nesaf.


Yna, bu'r Bwrdd yn ystyried pedwar dewis ar gyfer y dalgylchoedd, y byddent yn rhan o'r trefniadau derbyn ar gyfer y ddwy ysgol Saesneg arfaethedig, gan gytuno ar ddewis a ffefrir.


Nododd y Bwrdd yn eglur bod angen i'r holl ysgolion gynnig addysg ragorol i'w holl ddysgwyr, gan gynnwys disgyblion mwy abl a thalentog, yn ogystal â'r rhai y mae ganddynt anghenion dysgu ychwanegol. Rhoddir sylw penodol i'r cam o ddatblygu cymorth rhagorol ar gyfer dysgwyr y mae ganddynt anghenion emosiynol ac ymddygiadol ar draws y Fro gan dîm a fydd yn gweithio yn yr ysgol newydd ar safle Ysgol Gyfun Y Barri.


Yn ogystal, bu'r aelodau yn ystyried adroddiad pellach ynghylch y trefniadau pontio ar gyfer yr ysgolion Saesneg. Gwnaethant gytuno ar raglen amlinellol a fyddai'n sicrhau parhad o ran y dysgu ar gyfer myfyrwyr. Byddai'n golygu y byddai'r rhan fwyaf o fyfyrwyr ym mlynyddoedd 7 – 10 yn astudio mewn dosbarthiadau cymysg o ran rhyw o fis Medi 2018. Byddai myfyrwyr ym mlwyddyn 11 yn parhau yn eu dosbarthiadau presennol nes ar ôl eu harholiadau TGAU yn 2019.


Ar 6 Mehefin, disgwylir i Gabinet y Cyngor ystyried y cynnig i gynnal ymgynghoriad ffurfiol ynghylch ehangu Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg. Os cytunir ar hynny, byddai'r ymgynghoriad gyda phlant a phobl ifanc, rhieni a staff yn cychwyn tua diwedd mis Mehefin.


Mae'n debygol y caiff cynigion ynghylch cychwyn ar yr ymgynghoriad am yr ysgolion Saesneg a gaiff eu trawsnewid eu hystyried ar 4 Gorffennaf. Yna, byddai modd i'r ymgynghoriad gychwyn ym mis Medi.


Mae'r Cyngor yn ddiolchgar i holl Aelodau'r Bwrdd Cynghori am eu cymorth wrth baratoi cynlluniau uchelgeisiol a chyffrous er mwyn trawsnewid addysg yn Y Barri.

 

Communication Brief:

The Advisory Board developing proposals to transform secondary schools in Barry met for the fifth time on 24 May.

Members of the Board who include the Headteachers and Chairs of Governors of Barry Comprehensive School, Bryn Hafren Comprehensive School and Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg as well as representatives of primary schools and further and higher education, received feedback from meetings with governors from the three schools about the emerging plans. They discussed the anxieties that had been raised by some staff governors about the uncertainties associated with change.

The Board were clear that the ambition to transform educational outcomes needs the very best staff to remain working in local schools. They were keen to reassure teachers and other employees that there would be attractive jobs at the expanded and transformed schools. Whilst change was never easy, success in the future depended on great staff. There would continue to be clear communication about future plans for investment in the future over the next few weeks.

The Board then considered four options for the catchment areas that would form part of the admission arrangements for the two proposed English-medium schools and agreed a preferred option.

The Board was clear that all schools need to provide an excellent education for all their learners including more able and talented pupils as well as those with additional learning needs. Particular attention is being given to developing excellent support for learners with emotional and behavioural needs across the Vale from a team to be based at the new school on the Barry Comprehensive site.

Members also considered a further report about transition arrangements for the English-medium schools. They agreed an outline programme that would make continuity of learning for students. It would mean that most students in years 7 - 10 will be studying in mixed sex classes from September 2018. Students in year 11 would continue in their current classes until after their GCSE examinations in 2019.

On 6 June the Council's Cabinet is expected to consider the proposal to carry out formal consultation to expand Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg. If that is agreed consultation involving children and young people, parents and staff would get underway in late June.

Proposals to start consultation about the transformed English medium schools are likely to be considered on 4 July. Consultation could then start in September.

The Council is grateful to all Members of the Advisory Board for their assistance in creating ambitious and exciting plans to transform education in Barry.

Diweddariad: Trawsnewid Ysgolion Uwchradd yng Ngorllewin Y Barri/ Update: West Barry Secondary School Transformation

Tue 17 May 2016

Trawsnewid Ysgolion Uwchradd yng Ngorllewin Y Barri

 

Brîff Cyfathrebu

 

Cyfarfu aelodau'r Bwrdd Cynghori sy'n datblygu cynigion ynghylch dyfodol ysgolion uwchradd yn Y Barri am y pumed tro ar 11 Mai.

Bu'r Bwrdd Cynghori, sy'n cynnwys cynrychiolwyr o Ysgol Gyfun Y Barri, Ysgol Gyfun Bryn Hafren ac Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg, yn ogystal â chynrychiolwyr ysgolion cynradd ac addysg bellach ac uwch, yn ystyried y gofynion yn ofalus er mwyn sicrhau bod y dair ysgol yn hollol gynhwysol. Gwnaethant bennu y bydd y dair ysgol yn cynnig addysg ragorol i'r holl fyfyrwyr. Bu aelodau'r Bwrdd yn rhoi sylw penodol i anghenion y myfyrwyr y mae ganddynt anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol, y mae angen darpariaeth newydd ar eu cyfer.

Cytunodd y Bwrdd ar y maint a ffefrir ar gyfer y dair ysgol:

Byddai'r ddwy ysgol Saesneg yn cynnwys lle i 1100 o fyfyrwyr. Byddai hyn yn golygu y byddai lle i 180 ym mhob grŵp blwyddyn a lle i 200 yn y chweched dosbarth yn y ddwy ysgol.

Byddai gan Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg le ar gyfer 1450 o fyfyrwyr. Byddai hyn yn golygu y byddai lle i 240 ym mhob grŵp blwyddyn a lle i 250 yn y chweched dosbarth.

Cafodd y Bwrdd ddiweddariad am y trefniadau pontio ar gyfer yr ysgolion Saesneg arfaethedig. Gwnaethant gytuno mai'r dyddiad a ffefrir er mwyn i'r ysgolion newydd agor yw mis Medi 2018. Er mwyn amharu cyn lleied ag y bo modd ar addysg y myfyrwyr, ystyrir trefniadau pontio a derbyn yn ystod cyfarfod nesaf y Bwrdd ar 24 Mai.

Bydd safbwyntiau'r holl randdeiliaid yn parhau i ddylanwadu ar gyfeiriad strategol addysg uwchradd yn y Barri, ac mae'r gwaith yn parhau i fynd rhagddo er mwyn gwneud argymhellion i Gabinet y Cyngor ar 6 Mehefin ynghylch ehangu Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg ac ar 20 Mehefin ynghylch yr ysgolion Saesneg newydd. Bydd y Cabinet yn penderfynu a ddylid symud ymlaen gyda gweithgarwch ymgynghori ffurfiol pellach. Bydd yr is-bwyllgor addysg ac archwiliad diwylliant yn cwrdd ar 8fed o Fehefin er mwyn ystyried yr awgrymiadau Trawsnewid Ysgolion Uwchradd yng Ngorllewin Y Barri.

 

West Barry Secondary School Transformation

 

Communication Brief

 

Members of the Advisory Board developing proposals for the future of secondary schools in Barry met for the fifth time on 11th May.

  1. Advisory Board, which includes representatives of Barry Comprehensive School, Bryn Hafren Comprehensive School and Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg, as well as representatives of primary schools and further and higher education, considered carefully the requirements to make sure that all three schools are fully inclusive. They determined that the three schools will provide an excellent education for all students. The Advisory Board are determined to secure strong progress in the learning of all students. Members of the Board paid particular attention to the needs of students with behavioural, emotional and social difficulties for whom new provision is needed.

The Board agreed the preferred sizes of the three schools:

The two proposed English-medium schools would each have space for 1100 students. This would mean there were 180 places in each year group and 200 places in the sixth form at both schools.

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg would have space for 1450 students. This would mean there were 240 places in each year group and 250 places in the sixth form.

The Board received an update on transition arrangements for the proposed English medium schools. They agreed that the preferred date for the new schools to open is September 2018. To ensure minimum disruption to students’ learning, further consideration will be given to transition and admission arrangements at the Board’s next meeting on 24 May.

The views of all stakeholders will continue to mould the strategic direction of secondary education in Barry and work remains on course to make recommendations to the Council’s Cabinet on 6 June about the expansion of Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg and on 20 June about the proposed new English medium schools. Cabinet will decide whether or not to go ahead with further formal consultation. The Learning and Culture Scrutiny Committee will meet on 8 June to consider the proposals.

Trawsnewid Ysgolion Gorllewin Y Barri - Diweddariad/ West Barry Secondary School Transformation - Update

Tue 03 May 2016

Cyfarfu'r bwrdd cynghori sy'n datblygu cynigion ynghylch dyfodol ysgolion uwchradd yn y Barri am y pedwerydd tro ar 26 Ebrill.

 

Bu aelodau'r bwrdd cynghori, sy'n cynnwys cynrychiolwyr o Ysgol Gyfun Y Barri, Ysgol Gyfun Bryn Hafren ac Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg, yn ogystal â chynrychiolwyr ysgolion cynradd ac addysg bellach ac uwch, yn ystyried adborth pellach a gafwyd yn ystod gweithgarwch ymgysylltu a gynhaliwyd yn ddiweddar. Roedd yr adborth ychwanegol yn cynnwys safbwyntiau Fforwm Ieuenctid y Barri, 57 o ffurflenni pellach yr arolwg rhieni a sylwadau a wnaethpwyd yn ystod cyfarfod gyda chynrychiolwyr undebau llafur.

 

Bu'r bwrdd yn ystyried y rhagamcanion o ran niferoedd y disgyblion yn y dyfodol er mwyn sicrhau y byddai digon o le yn Ysgol Bro Morgannwg ac yn y ddwy ysgol Saesneg arfaethedig dros y 15 mlynedd nesaf.

 

Yn ogystal, buont yn rhoi cyngor am y dalgylchoedd posibl ar gyfer y ddwy ysgol Saesneg er mwyn i'r ddwy ysgol gynnwys disgyblion o ystod eang o gefndiroedd.

 

Rhoddwyd ystyriaeth gychwynnol i'r gofynion am le arbenigol er mwyn sicrhau bod y dair ysgol yn hollol gynhwysol ac yn gallu bodloni anghenion myfyrwyr y maent yn fwy abl a thalentog, yn ogystal â'r rhai y mae ganddynt ystod eang o anghenion dysgu ychwanegol.

 

Bu'r bwrdd yn trafod adroddiad cynnar am y trefniadau pontio. Roedd hwn yn cynnwys rhywfaint o wybodaeth yn dilyn ymweliad gan dri phennaeth i ysgol yn Aberdâr, a oedd wedi agor yn ddiweddar ar ôl uno ysgol i ferched, ysgol i fechgyn ac ysgol gymysg.

 

Bydd y bwrdd cynghori yn cyfarfod ddwywaith ym mis Mai i drafod y trefniadau derbyn a'r trefniadau pontio yn fanylach.

 

Yna, cyflwynir argymhellion y Bwrdd i Gabinet y Cyngor ar 6 ac 20 Mehefin. Ar yr adeg honno, bydd y Cabinet yn penderfynu a ddylid symud ymlaen gydag ymgynghori ffurfiol pellach neu beidio.

 

Roedd y trafodaethau yn ystod cyfarfod y bwrdd ar 26 Ebrill yn cynrychioli cam pwysig arall tuag at drawsnewid addysg uwchradd yn y Barri.

 

The advisory board developing proposals for the future of secondary schools in Barry met for the fourth time on 26 April.

 

The members of the advisory board, who include representatives of Barry Comprehensive School, Bryn Hafren Comprehensive School and Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg as well as representatives of primary schools and further and higher education, considered further feedback from recent engagement activity. The additional feedback included the views of Barry Youth Forum, a further 57 parent survey forms and from a meeting with trade union representatives.

 

The board considered forecasts of future pupil numbers to ensure there are enough places at Ysgol Bro Morgannwg and the two proposed English-medium schools over the next 15 years.

 

They also gave advice on the possible catchment areas for the two English-medium schools in order that both schools have pupils from a wide range of backgrounds.

 

Initial consideration was given to the requirements for specialist accommodation to ensure that all three schools are fully inclusive and can meet the needs of students who are more able and talented as well as those with a wide range of additional learning needs.

 

The board discussed an early report about transition arrangements. This included some information following a visit by three headteachers to a school in Aberdare which opened recently following the amalgamation of a girls school, a boys schools and a mixed school.

 

The advisory board will meet twice in May to discuss the admission arrangements and transition arrangements in more detail.

 

The recommendations of the Board will then be presented to the Council’s Cabinet on 6 and 20 June. At that time the Cabinet will decide whether or not to go ahead with further, formal consultation.

 

The discussions at the board meeting on 26 April represented another important step towards transforming secondary education in Barry.

Trawsnewid Ysgolion Gorllewin Y Barri/ West Barry Secondary School Transformation

 

Wed 23 Mar 2016

Annwyl bawb,

 

Amgaeaf ddatganiad gan Gyngor Bro Morgannwg yn datgan ei bwriad i ad-drefnu Ysgolion Y Barri. Cytunodd y Cyngor ynghyd a chynrychiolaeth o ysgolion y Barri taw hyn fyddai’r dewis orau er mwyn gwella darpariaeth addysgiadol y dref.

 

  1. Ehangiad pellach ar safle bresennol Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg gydag ail fynediad i’r ysgol o gyfeiriad Port Road.
  2. Ysgol newydd sbon i Ysgol y Barri i Fechgyn ar y safle bresennol
  3. Buddsoddiad ariannol pellach i Ysgol Bryn Hafren

 

Byddaf yn darparu newyddion pellach i holl aelodau’r gymuned ysgol pan fydd cyfle yn codi.

 

Cofion,

 

Hywel Price

Pennaeth Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

 

 

The Advisory Board developing proposals for the future of secondary schools in Barry met for the third time on 22 March.

 

The members of the Advisory Board, who include representatives of Barry Comprehensive, Bryn Hafren Comprehensive and Ysgol Bro Morgannwg as well as representatives of primary schools, further education and higher education, considered feedback from recent workshops involving pupils and staff about their ideas for the future development of the three schools. The benefits of co-educational (mixed) education, the importance of better buildings, the value of community involvement and the need to preserve aspects of the schools’ heritage were all emphasised.

 

The Advisory Board reviewed the main points from the first replies to a survey of parents. The first 125 responses highlighted the importance of having mixed sex English medium schooling, of raising standards at Barry and Bryn Hafren schools, of the use of IT in the classroom and the need for improved facilities.

 

The Board also considered options for the future of the three schools. They agreed in principle that the preferred option was to:

 

  • Expand Ysgol Bro Morgannwg on its current site with a new, second entrance provided from Port Road

 

  • Build a brand new 11-18 co-educational school on the site of Barry Comprehensive School

 

  • Create a modern, 11-18 co-educational school by refurbishing and modernising the Bryn Hafren buildings

 

  • To ensure meaningful collaboration with Cardiff and the Vale College and Cardiff Metropolitan University to deliver high quality post 16 education with a range and choice of vocational studies at the College and a joint sixth form providing academic courses at the schools

 

The next stage will be to continue with the workshop and survey work and to further discuss and engage with the three governing bodies and the trade unions.

 

The Advisory Board will meet again in April to consider the further feedback from the workshops, survey and meetings. They will also discuss an indicative timetable and transition arrangements for implementing the preferred option.

 

The recommendations of the Board will then be presented to the Council’s Cabinet in June. At that time Cabinet would consider whether or not to go ahead with further, formal consultation.

 

The discussions at the meeting of the Board on 22nd March represented a significant step forward to transforming secondary education in Barry.

 

Top