Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

Croeso nôl i dymor a blwyddyn academaidd newydd yn Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg.  Pleser mawr yw croesawu 189 o ddisgyblion newydd Blwyddyn 7 gyda disgyblion o Adran Cynradd Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg a disgyblion o Ysgol Dewi Sant Llanilltud Fawr yn ein cyrraedd am y tro cyntaf. Fel canlyniad mae poblogaeth yr ysgol yn parhau i dyfu yn flynyddol gyda 935 yn yr uwchradd (cynnydd o 55 disgybl) a 244 yn y cynradd. Yn sgil y tyfiant parhaus (1179 disgybl) mae cynlluniau y sir a Llywodraeth Cymru i ymestyn ar y safle yn parhau a disgwylir gwaith adeiladu gychwyn ym Mehefin 2019.  Rhagwelir y bydd yr estyniad sy’n cynnwys Bloc Technoleg newydd, Neuadd Chwaraeon, derbynfa a nifer o ystafelloedd dysgu newydd i agor ym Medi 2021.

 

Gyda tymor newydd y daw staff newydd.  Bu’n amser ffarwelio gyda Mrs Rhian Davies (ADY) a Mr Rhodri Evans (Cerddoriaeth) yn yr Uwchradd a Miss Joanna Bevan yn y Cynradd.  Un ymadawiad nodedig oedd penderfyniad Ms Menna Roberts, Pennaeth y Cynradd i ymddeol.  Bydd Miss Pugh yn cymryd yr awenau o fis Medi ymlaen.  Hoffwn ddiolch i bob un ohonynt am eu cyfraniad i ddatblygiad yr ysgol. Ar y llaw arall mae staff newydd wedi ymddangos gyda Mr Matthew Price a Mr Steffan Jones yn y Cynradd, a Mr Dominic Farr, Mr Sion Evans, Ms Delyth Roberts, Mrs Wyn a Mr Owain Jones yn ymuno a ni yn yr uwchradd ynghyd a Natasha Williams, Elin Alexander a Lauren Dawe fel Cynorthwywyr Dosbarth ar y ddwy safle.

 

Bu gwelliant yng nghanlyniadau TGAU a Lefel A eleni gyda disgyblion Blwyddyn 11 yn sicrhau Lefel 2+ o 68%, 84% ohonynt yn sicrhau o leiaf 5 cymhwyster Lefel 2 a canran y graddau A-A* yn cynyddu i 28%.  Perfformiodd disgyblion Blwyddyn 13 yn arbennig gyda 96% yn sicrhau y Trothwy Lefel 3, 2 ddisgybl yn mynd i Rydychen i astudio Saesneg a nifer yn mynychu Prifysgolion y Grŵp Russell.

 

Ar lefel cwricwlaidd mae Gwleidyddiaeth fel pwnc newydd yn ymddangos ar gwricwlwm Blwyddyn 12.

 

Hywel Price

Medi 2018

 

 

Welcome once again to a new term and a new academic year at Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg.  It is a particular pleasure to welcome the new intake of 189 pupils to Year 7 and especially those joining us from the primary schools of Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg and Ysgol Dewi Sant, Llantwit Major. As a result the school population continues to grow on an annual basis with 935 pupils in the comprehensive site (increase of 55 pupils) and 244 in the primary.  With a total population of 1179 pupils the authority and welsh Government intention to build on the present site continues and work is expected to commence in June 2019.  The extension will include a new reception, Technology Block, a Sports hall and numerous brand new classrooms to open in September 2021.

 

A new term brings new faces to the school.  Mrs Rhian Davies (ALN) and Mr Rhodri Evans (Music) in the secondary and Miss Joanna Bevan in the primary have since departed.  One notable departure was Ms Menna Roberts, Head of the Primary School who decided to retire.   Miss Pugh will now replace Ms Roberts.  I wish to thank all departing staff for their contribution and commitment to the school. On the other hand, staff arrivals have included Mr Matthew Price and Mr Steffan Jones in the primary, Mr Dominic Farr, Mr Sion Evans, Ms Delyth Roberts, Mrs Wyn and Mr Owain Jones in the secondary whilst Natasha Williams, Elin Alexander and Lauren Dawe have been appointed teaching assistants in both sites.

 

Our GCSE and A Level results for 2018 reflected an improvement with Year 11 gaining a Level 2+ of 68%, 84% gaining at least  5 Level 2 qualifications and the percentage of A-A*grades increasing to 28%.  Year 13 pupils performed particularly well with 96% gaining the Level 3 threshold, 2 pupils gained a place at Oxford University and a number have succeeded to gain places at Russell Group universities.

 

Curriculum development: Politics will now be offered as a subject at AS/A Level from September 2018.

 

Hywel Price

September 2018

Top