Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

Croeso nôl i dymor a blwyddyn academaidd newydd yn Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg.  Braf yw gallu croesawu y 164 o ddisgyblion sydd newydd gychwyn ym Mlwyddyn 7 a’r 71 o ddisgyblion sydd wedi dychwelyd i Flwyddyn 12.  Braf hefyd yw gallu croesawu 11 aelod o staff addysgu a 2 Gynorthwydd Dysgu newydd i’r Ysgol gyda dwy athrawes yn priodi dros yr haf – Mrs Astrid Price a Mrs Jenna Martin-Williams.

Mae’r flwyddyn hon yn un arwyddocaol i’r ysgol wrth i ni aeddfedu fel ysgol 3-19 oed.  Wrth i Flwyddyn 6 gychwyn ym Medi mae gennym ddosbarthiadau ym mhob blwyddyn ysgol bellach ac mae poblogaeth yr ysgol gyfan fel canlyniad wedi cynyddu i 1,116.

Bydd disgyblion Blwyddyn 10 yn dychwelyd i’r ysgol gyda 3 cwrs newydd yn cychwyn ym Medi – Adeiladu, Sgiliau Cyflogadwyedd a  Chymdeithaseg yn ehangu cwricwlwm yr Ysgol ymhellach.  Rydym eisoes wedi cynnal diwrnodau pontio, y Fagloriaeth Gymraeg, cystadleuaeth rhynglysol traws gwlad, taith Storey Arms i Flwyddyn 9,  cwrs preswyl i Flwyddyn 12, wythnos Dwli ar Ddarllen yn 7y cynradd ac ymarferion wedi cychwyn ar gyfer sioe gerdd eleni ‘We Will Rock You’ i’w berfformio rhwng Rhagfyr 19eg ac 21ain 2017.  Cynhelir ein Noson Agored i ddisgyblion Blwyddyn 6 ar nos Fercher, Hydref 4ydd i gychwyn am 5.30.

 

Cofiwch y gallwch barhau i dderbyn newyddion am ddigwyddiadau’r ysgol ar wefan yr ysgol a chyfrifon trydar.

 

Hywel Price

Medi 2017

 

Welcome back to a new academic year and new term at Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg.  It is a pleasure to welcome the 164 new Year 7 pupils and the 71 pupils that have returned to their AS studies in Year 12. The school is evolving quickly and 11 new staff have commenced with us in September – 2 teaching staff in the primary, 9 in the secondary and two teaching assistants.  Two members of staff married over the summer holidays – Mrs Astrid Price and Mrs Jenna Martin-Williams.

This year is a particularly significant year as a 3-19 school.  As Year 6 commenced in September we now have a class in each national curriculum year thus increasing the school population to 1,116. 

Year 10 pupils have returned to a wider curriculum with three additional courses on offer – Construction, Employability Skills and Sociology offered at GCSE or BTEC.  The academic year has already commenced with pace and we have already conducted transition days, Welsh Baccalaureate days, a whole school cross country inter-house competition, a Year 9 residential trip to Storey Arms, a residential trip for Year 12 pupils, a full week of ‘The enjoyment of reading’ in the primary school and rehearsals have already commenced for the production of ‘We Will Rock You’ which will be performed between December 19th and 21st 2017. Our Open Evening for Year 6 pupils has also been arranged for Wednesday, October 4th to commence at 5.30.

 

Hywel Price

September 2017

Top