Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

Wrth i ni gyrraedd hanner tymor yr Hydref hoffwn gynnig diweddariad cyflym o’r hyn sydd wedi bod ar waith yn Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg.

 

Mae disgyblion yr ysgol gynradd yn y dosbarthiadau amrywiol wedi ymsefydlu yn dda yn y flwyddyn academaidd newydd ac wedi bod wrthi yn ddiwyd y tymor yma gyda wythnos o Wyddoniaeth a Gwasanaeth Diolchgarwch diweddar lle cymerodd bob disgybl ran.  Bydd yr ysgol gynradd yn cyrraedd ei llawn dwf erbyn Medi 2017 wrth i ni gyrraedd Blwyddyn 6.. 

Yn yr uwchradd bydd pob disgybl heddiw yn cymryd rhan mewn munud i feddwl am drychineb Aberfan a hynny ar ol gwasanaeth i bob blwyddyn wythnos ynghynt. Mae disgyblion Adran Ddaearyddiaeth yr uwchradd ar daith yng Ngwlad yr Ia ar hyn o bryd a dros wyliau’r hanner tymor, hoffwn dynnu sylw i holl weithgareddau trawsgwlad a fu yn ddiweddar o fewn yr ysgol ac yn gystadleuol ar lefel sirol a’r llwyth o weithgareddau allgyrsiol sydd gyson ar waith gan gymaint o adrannau yn yr ysgol.  Cynhaliwyd Ymholiad Cymheiriaid gan benaethiaid Ystalafera a’r Cymer yn Hydref gan dreulio deuddydd yn asesu safonau academaidd, gwisg, cymreictod, disgyblaeth a chyflwr yr ysgol gan gyfweld a sawl grwp o athrawon a disgyblion.  Bu’n brofiad da i’r ysgol ac fe godwyd ambell bwynt y gellid myfyrio arno yn y misoedd nesaf.

Lleolwyd 7 bwrdd gwyn rhyngweithiol newydd o gwmpas yr ysgol, a bydd pob disgybl ym mlynyddoedd 10 ac 11 yn derbyn tabled cyfrifiadurol newydd sbon er mwyn ateb gofynion Technoleg Gwybodaeth ar draws y cwricwlwm.  Bydd hyn yn cychwyn yn Nhachwedd 2016.  Mae gwaith ar do y ffreutur wedi ei gwblhau a hoffwn ddiolch i bawb am eu hamynedd. Cynhaliwyd nosweithiau agored llwyddiannus i flynyddoedd 5 a 6 a diolch I’r rhieni sydd wedi awgrymu gwellianau ar gyfer y noson ar gyfer y dyfodol. Yng Nghyfnod Allweddol 5 mae cyrsiau newydd wedi cychwyn ym Medi 2016 gyda Gwyddorau Meddygol a Gofal Plant (Cam wrth Gam) yn cael ei gynnig i flwyddyn 12.  Mae niferoedd iachus iawn wedi dewis y cyrsiau ac yn gwneud cynnydd da ynddynt. Agorwyd ystafell gyffredin newydd hefyd i ddisgyblion blynyddoedd 12/13 yn Hydref 2016 a fydd yn cyfoethogi’r profiad o ddychwelyd i addysg ol 16.  Byddwch yn falch i glywed bod arwyddion newydd ar fin ymddangos yn adlewyrchu enw a strwythur newydd yr ysgol fel ysgol 3-19.

Yn 2016-17, bu’r ysgol yn llwyddiannus mewn cais ariannol lle byddwn yn gallu cefnogi adrannau Y Gymraeg ysgolion y Consortiwm mewn meysydd penodol a bydd hyn yn cychwyn ar Hydref 21ain 2016.

Yn olaf byddwch yn ymwybodol bellach bod bwriad gan y sir i ehangu ar safle bresennol yr ysgol er mwyn ymdopi gyda’r galw cynyddol am addysg cyfrwng Cymraeg yn Y Barri.  Gweler cyfrif Facebook a trydar yr ysgol am gyhoeddiad swyddogol y sir.  Dyma gyfnod cyffrous iawn i’r ysgol. Ar hyn o bryd y bwriad yw codi estyniad yng nghefn yr ysgol a fydd yn agored  ddisgyblion erbyn Medi 2020.

 

Hywel Price

21/10/2016

 

 

As we approach the October half term break I wish to provide you with an update regarding various developments at Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg.

 

 

The primary school pupils have settled very well in the new academic year and have been busy with a Science week and very recent harvest Assembly/Service where every pupil participated.  May I thank all the parents who attended and supported the service. The primary school will reach its full capacity by September 2017.

In the secondary school, every pupil will support a minute’s silence on Friday October 21st in memory of all who perished in Aberfan in 1966 having previously attended an assembly about the tragic event. Various pupils are presently in Iceland on a Geography trip, and I wish to congratulate all departments and pupils on the array of extra-curricular activities which are very well supported.  A Peer Review was recently conducted by two headteachers (Ystalafera and Cymer) to assess the school’s performance data and make observations on pupil behaviour, the welsh ethos, interviewing various groups of teachers and pupils.  This was an interesting experience for the school and certainly raised issues to further discuss as a school.

7 interactive whiteboards have been installed in the school and every year 10 and 11 pupil will receive a brand new tablet to assist them with their learning from November 2016 onwards.

The work on the school roof has been completed and I wish to thank everybody for their patience. New school signage should appear very soon regarding the renaming of the school to Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg.  A successful open evening for Year 5 and 6 pupils has been held and may I thank the parents for their response and ideas for future development. In Key Stage 5, two new courses have commenced in September 2016 for Year 12 pupils – Medical Sciences and CACHE Childcare courses at Level 3 with intake for both courses at a very healthy level and the students progressing well in both.  A new Common Room to all members of the Sixth Form has opened in order to improve the post 16 experience at Bro Morgannwg.

Finally, you may be aware that the Vale of Glamorgan council have agreed in principle to the extension of Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg on its present site in order to facilitate the growth of Welsh medium education in Barry and the Vale of Glamorgan. A recent announcement has strongly indicated that the new build will be ready for the pupils by September 2020. For further information, please access the school’s Facebook and/or Twitter account.

Hywel Price, October 21stth 2016

 

Wrth i ni agoshau at ddiwedd Tymor y Gwanwyn hoffwn gynnig diweddariad cyflym o’r hyn sydd wedi bod ar waith yn Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg.

 

Mae disgyblion yr ysgol gynradd ar drac i gyrraedd eu lefelau disgwyliedig erbyn diwedd y flwyddyn academaidd gyda’r amryw o raglenni ymyrraeth yn sicrhau bod pob cefnogaeth posib yn cael ei ddarparu i gefnogi’r disgyblion. Gyda 178 disgybl ar gofrestr yr ysgol rydym eisoes wedi derbyn 29 cais ar gyfer ein dosbarth meithrin a 34 cais ar gyfer y Dosbarth Derbyn. Ar ben yr holl weithgarwch arferol mae’n braf gweld y disgyblion yn cael y cyfle i ddathlu ddyddiau Sant Ffolant, Santes Dwynwen, y Flwyddyn Tseiniaidd newydd ynghyd a chynrychioli’r ysgol am y tro cyntaf mewn cystafdleuthau pel-droed a gymnasteg.

Yn yr uwchradd, hoffwn dynnu sylw i dim siarad cyhoeddus blynyddoedd 7-9 yr ysgol (Huw Jones, Twm Aled a Sara Jones) sydd eisoes yn bencampwyr de Cymru ac ar ei ffordd i gystadlu yn erbyn rhanbarthau amrywiol Lloegr yn Birmingham cyn hir. Llwyddodd tim pel droed blwyddyn 7 i gyrraedd rownd derfynol Cwpan Ysgolion Cymru ac yn ddiweddar cafodd Nia Fenn ac Ellie Dough-Cousins y cyfle i deithio i Auschwitz, a bu tim rygbi o Ysgol Clermont, Canada yn ymweld a’r ysgol yn ddiweddar.

Dengys canlyniadau arholiadau allanol diweddar a gyhoeddwyd ym Mawrth 2016 welliant pellach yng nghanlyniadau Cymraeg a Saesneg gyda’r marciau gwaith cwrs a phrofion llafar dal i’w cynnwys. Rydym wedi derbyn addewid y bydd y 280 o gyfrifiaduron newydd yn cyrraedd dros wyliau’r Pasg tra bydd y broses o leoli 17 bwrdd gwyn rhyngweithiol yn adrannau amrywiol yr ysgol yn dechrau hefyd. Bydd y gwaith ar do y ffreutur wedi ei gwblhau erbyn y Pasg a hoffwn ddiolch i bawb am eu hamynedd. Mae’r cylch cyntaf o Athrawon Newydd Gymhwysol sydd wedi bod yn derbyn hyfforddiant gan Miss Rhian Griffiths a Miss Bethan Jones newydd ei gwblhau a dymunwn pob dymuniad da i’r 17 a gwblhaodd yr hyfforddiant. Cynhaliwyd nosweithiau agored llwyddiannus i ddisgyblion blynyddoedd 9 ac 11 ac i’r perwyl hyn hoffwn gadarnhau y bydd cyrsiau newydd yn cychwyn ym Medi 2016 gyda Gwyddorau Meddygol a Gofal Plant (Cam wrth Gam) yn cael ei gynnig i flwyddyn 12. Bydd ystafell gyffredin newydd ar gael i ddisgyblion blynyddoedd 12/13 o Fedi 2016 a fydd yn cyfoethogi’r profiad o ddychwelyd i addysg ol 16.

Yn ychwanegol i’r cyrsiau OTP, ITP ac ANG y cynigir yma ac fydd yn parhau yn 2016-17, bu’r ysgol yn llwyddiannus mewn cais ariannol lle byddwn yn gallu cefnogi adrannau Y Gymraeg ysgolion y Consortiwm mewn meysydd penodol. Cynhaliwyd eisteddfodau cylch yn yr ysgol ar gyfer disgyblion cynradd ac uwchradd a dymunaf bob dymuniad da iddynt yn y Fflint dros y Sulgwyn. O ran staffio mae’n bleser estyn croeso i staff newydd yn yr ysgol i ddechrau ym Medi 2016 – Mr Gwilym Jeffs i ddysgu Saesneg (yn lle Mr Ioan Thomas sydd wedi derbyn swydd yn dysgu Saesneg yn Hanoi, Fietnam) a Miss Jenna Martin i ddysgu Drama a’r Cyfryngau yn lle Mrs Carly Gray sydd wedi ei dyrchafu i fod yn Bennaeth yr Adran Ddrama yn Ysgol Bro Edern, Caerdydd.

Yn olaf byddwch yn ymwybodol bellach bod bwriad gan y sir i ehangu ar safle bresennol yr ysgol er mwyn ymdopi gyda’r galw cynyddol am addysg cyfrwng Cymraeg yn Y Barri. Gweler cyfrif Facebook a trydar yr ysgol am gyhoeddiad swyddogol y sir. Dyma gyfnod cyffrous iawn i’r ysgol.

Gai ddymuno gwyliau hapus i bob un ohonoch ac edrychaf ymlaen i’ch gweld ar ddechrau tymor yr Haf ar ddydd Llun, Ebrill 11eg 2016.

Hywel Price

24/03/2016

 

 

As we approach the end of the Spring Term I wish to provide you with an update regarding various developments at Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg.

The primary school pupils are on track to achieve their expected levels at the end of the academic year and the vast array of intervention programmes ensure that every pupil has the necessary support to achieve these levels. 178 pupils are presently on the school and register and 29 applications have been received for the meithrin class and a further 34 for the reception class. In addition to the usual activities at school it is pleasing to note that the pupils have had the opportunity to celebrate Santes Dwynwen day, St Valentine’s Day, the Chinese New Year and competing in football and gymnastics for the first time.

In the secondary section, I wish to draw your attention to the victorious Year 7-9 public speaking team (Huw Jones, Twm Aled a Sara Jones) as South wales Champions will now compete against English regional winners in Wolverhampton. The Year 7 football team lost in the Welsh School’s Cup Semi-final whilst Nia Fenn and Ellie Dough-Cousins recently had the opportunity to visit Auschwitz. We also had the opportunity to welcome the Clermont School rugby team recently on their tour of England and Wales.

Recent external examination results announced in March are promising and a further improvement will be expected as coursework and oral examinations are completed. We are expecting the 280 new PC’s to arrive over the Easter holidays and the 17 interactive whiteboards to be gradually implemented across the school. The work on the school roof should be completed by mid-April and I wish to thank everybody for their patience. Miss Rhian Griffiths and Miss Bethan Jones have completed the training programme for the 17 newly qualified teachers and we wish them well in their chosen career. Successful open evenings were held for Year 9 and 11 pupils and I wish to confirm that 2 new courses will commence in September 2016 for Year 12 pupils – Medical Sciences and CACHE Childcare courses at Level 3. A new Common Room to all members of the Sixth Form will be opened in order to improve the post 16 experience at Bro Morgannwg.

The school has also been successful in recent financial bids and will be able to continue to offer OTP, ITP and NQT courses for 2016-17 and support Welsh departments within the Central South Consortium. Primary and secondary pupils have competed in the Eisteddfod at local and county level with several qualifying for the Urdd National eisteddfod in Flint in May 2016. Recent staffing changes have included the appointment of Mr Gwilym Jeffs to the English Department (to replace Mr Ioan Thomas who has accepted a post to teach English in Hanoi, Vietnam) and Miss Jenna Martin who has been appointed to teach Drama and Media following Mrs Carly Gray’s departure to Ysgol Bro Edern, Cardiff.

Finally, you may be aware that the Vale of Glamorgan council have agreed in principle to the extension of Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg on its present site in order to facilitate the growth of Welsh medium education in Barry and the Vale of Glamorgan. For further information, please access the school’s Facebook and/or Twitter account.

May I wish you all a happy Easter break and I look forward to the new term which commences on Monday April 11th 2016.

Hywel Price, March 24th 2016

Dyma fy adroddiad cyntaf fel Prifathro newydd Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg lle byddaf yn rhannu newyddion, datblygiadau a llwyddiannau disgyblion yr ysgol gyda chi.  Gai ddechrau gan ddiolch i staff, llywodraethwyr , disgyblion a rhieni am y croeso cynnes i’r ysgol unigryw hon.  Mae argraffiadau cynnar o’r ysgol wedi treulio tair wythnos yma ond wedi cadarnhau safonau uchel y dysgu ac addysgu, yr ethos Cymreig eithriadol gryf a lefelau uchel o ddisgyblaeth sydd yn bodoli yma.  Mae’r seiliau cadarn hynny yn caniatau i ddisgyblion flodeuo yn yr ysgol.

Ers dechrau’r tymor cynhaliwyd diwrnod HMS i’r staff cyfan lle gosodwyd ffocws ar gwestiynu effeithlon ac mae staff allweddol yr ysgol wedi cynnal hyfforddiant i athrawon Newydd Gymhwysol de ddwyrain Cymru ar draws y sector cynradd ac uwchradd.  Derbyniwyd cadarnhad hefyd y bydd 300 o gyfrifiaduron a 15 bwrdd gwyn rhyngweithiol yn ein cyrraedd yn ystod y tymor i wella darpariaeth TG yr ysgol.

Mae disgyblion yr ysgol wedi llwyddo mewn sawl maes eisoes y tymor yma – hoffwn longyfarch Dafydd Foster-Davies a Rhiannon Berry ar sicrhau lle ym Mhrifysgol Rhydychen a Ben Popham ar sicrhau lle yng Nghaergrawnt i gychwyn yn Hydref 2016.  Ynghyd â hynny mae gweddill disgyblion blwyddyn 13 yn prysur dderbyn cynigion o brifysgolion amrywiol gan gynnwys grŵp Russell.  Wrth sȏn am Gyfnod Allweddol 5, os ydych yn rhiant/ddisgybl ym mlwyddyn 11, cofiwch am y noson agored i ddychwelyd i flwyddyn 12 sy’n cael ei gynnal ar 27/01/2016.  Yma cewch gyfle i dderbyn gwybodaeth am gyrsiau a bywyd yn chweched yr ysgol. 

Llongyfarchiadau mawr hefyd i setiau 3,4 a 5 ar eu canlyniadau TGAU Mathemateg ym mis Ionawr – llwyddodd nifer arwyddocaol o ddisgyblion yn yr arholiad sy’n argoeli’n dda ar gyfer Awst 2016.

 Llongyfarchiadau mawr i Huw Jones, Twm Aled a Sara Jones ar eu llwyddiant siarad cyhoeddus a drefnwyd gan y Rotari a diolch i’r Adran Saesneg am yr hyfforddiant.  Braf iawn hefyd oedd clywed am lwyddiant taith sgїo blwyddyn 8 yn Ffrainc.  Am luniau amrywiol ewch ar gyfrif trydar yr ysgol.

Fe gyfarfu Cabinet yr ysgol gyda chynrychiolaeth o ddisgyblion o flwyddyn 3 i 13 yn mynegi barn a syniadau ar sut i ddatblygu’r ysgol, ac mae 4 is-bwyllgor llywodraethol wedi cwrdd i fonitro darpariaeth lles, cwricwlwm, cyfeiriad strategol ac ymrwymiad rhanddeiliaid i’r ysgol.  Cynhaliwyd noson rieni blwyddyn 9 ar 21/01/16 gyda 92% yn mynychu’r noson – diolch yn fawr unwaith eto am eich cefnogaeth barod.

Yn olaf bydd YC Sports, Caerdydd yn gweithredu yn swyddogol fel darparwr gwisg ysgol a bydd cyhoeddiad a manylion swyddogol yn dilyn cyn hir ar brisiau’r wisg a sut i archebu.

 

Hywel Price

Prifathro

22/01/2016

 

 

 

 

 

I enclose my first report as new headteacher of Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg where I will share with you any news regarding school developments and pupil successes.  May I commence with an expression of gratitude to staff, governors, pupils and parents for the welcome I have received to this unique school.  Having completed my first three weeks here, my early impressions of the school have only confirmed the strong teaching and learning standards, the strong welsh ethos and high level of discipline which exists here.  These strong foundations allow all pupils to flourish here.

Since the beginning of the new term we have conducted an INSET day with the focus on effective questioning, whilst key members of staff have conducted a training day for all welsh medium newly qualified teachers (South East Wales) for the primary and secondary sectors.  We have also received confirmation that 300 computers and 15 interactive whiteboards will arrive during the term to improve the whole school IT provision.

Several pupils have gained various successes this term – I wish to congratulate Dafydd Foster-Davies and Rhiannon Berry on ensuring an offer to study at Oxford and Ben Popham on his offer to study at Cambridge from October 2016.  In addition to this, the majority of Year 13 students are presently receiving offers from various universities, including the Russell Group.  Whilst I refer to Key Stage 5 provision, if you are a Year 11 pupil/parent, please remember that the Year 12 Open Evening will be held on Wednesday, January 27th 2016 commencing at 5 o’clock. On this evening you will receive all necessary information regarding post 16 education, choice of courses and general opportunities at Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg. 

I also wish to congratulate all set 3, 4 and 5 pupils on their GCSE Mathematics results earlier this month – a significant number passed the examination which bodes well for the August 2016 results.

Congratulations are also in order to the Year 9 public speaking team - Huw Jones, Twm Aled and Sara Jones – on their success in the first round arranged by the Rotary Club, and to the English Department for the opportunity. It was also pleasing to note that the Year 8 skiing trip to France was a success and for further photographs and videos please access the school’s twitter account.

The school Cabinet has met with representation from Years 3 to 13 expressing their views on how to improve the school.  The Governing Body have also conducted 4 sub-committee meetings to monitor and challenge the welfare, curriculum, strategic direction and stakeholder engagement provision of the school. A Year 9 parents’ evening has also been held with 92% in attendance - I wish to thank all parents for their continuous support to the school.

Finally, YC Sports, Cardiff will operate officially as the school uniform provider and a further announcement regarding prices and accessing the school uniform will follow shortly.

 

Hywel Price

Headteacher

22/01/2016

 

 

Top