Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

Prif Ddisgyblion YGBM

Prif Ddisgyblion YGBM 1
Picture 1

Helo fy enw i yw Elen Owen. Dwi’n astudio Bioleg, Cemeg a Mathemateg a fe wnes astudio y Gymraeg ar gyfer AS.  Yn ystod fy nghyfnod fel prif ferch rwy’n gobeithio uno disgyblion, o’r dosbarth derbyn i flwyddyn 13, a gweld blynyddoedd yn cyd-weithio â’i gilydd i sefydlu ymdeimlad o gymuned yn ein hysgol.  Byddaf hefyd yn ymgorffori barn y disgyblion ac yn siarad mewn cyfarfodydd cyngor ysgol a llywodraethwyr.

 

My name is Elen Owen.  I’m currently studying Chemistry, Biology and Maths and I studied Welsh at AS. During my period as head girl I aspire to unite the pupils and create a sense of community within our school. I will also embody the pupil’s opinions and talk in school council and governors’ meetings.

Picture 1

Helo, Brennig ydw i!  Ar hyn o bryd rwy’n astudio Cymraeg, Saesneg a Ffrangeg, ac rwy’n browd iawn i fod yn Brif Fachgen eleni er mwyn gallu’ch cynrychioli chi i orau fy ngallu, a sicrhau eich bod chi fel disgyblion yn cael lleisio’ch barn o fewn cyfarfodydd Cabinet ac o gwmpas yr ysgol.  Rwyf hefyd yn teimlo’n gryf dros hybu ethos Cymreictod yr ysgol, ac wrth gwrs sicrhau bod plant y Fro i gyd yn hapus ac yn gallu cyrraedd pen eu mynyddoedd personol nhw!

 

Hello, I’m Brennig! At the moment I’m studying Welsh, English Literature and French, and I’m very proud to be Head Boy this year so I can represent you to the best of my abilities, and ensure that you as pupils can have your voice heard in Cabinet meetings and around the school.  I also feel strongly over the school’s Welsh ethos, and of course making sure that everyone at Bro Morgannwg is happy and can reach the top of their own personal mountaintops!

Picture 1

Fi yw Kory a fi yw’r Dirprwy Brif Fachgen eleni. Dwi’n astudio Mathemateg, Mathemateg Pellach, Ffiseg a’r Fagloriaeth Cymraeg ar gyfer fy lefelau A.  Ar ôl gorffen yn yr ysgol, dwi’n bwriadu mynd i’r brifysgol i astudio Economeg gyda’r nod o weithio yn y dinas yn y byd o gyllid.  Eleni fi sy’n gyfrifol am y pwyllgor elusennol, yn trefnu gweithgareddau i godi arian ar gyfer yr elusen YoungMinds.  Dwi hefyd yn mynd i fod yn cydweithio’n agos gyda Elen, Brennig a Manon i wneud ein hysgol y gorau y gallai fod a chynrychioli llais y disgyblion mewn cyfarfodydd ar y cyngor.

 

My name is Kory and I am the Deputy Head Boy this year.  I study Mathematics, Further Mathematics, Physics and the Welsh Baccalaureate for my A levels.  When I finish in school, I intend to go to University to study Economics with the goal of working in the city in the field of investment and finance.  This year I am responsible for the charity committee, organising events to raise money for YoungMinds.  I will also be working closely with Elen, Brennig and Manon to make our school the best it can be and represent the voice of the pupils in school council meetings.

Picture 1

Helo, fy enw i yw Manon.  Rwyn astudio Cerddoriaeth, Drama, Athroniaeth a Moeseg.  Fy swydd i fel dirprwy brif ferch yw i sicrhau bod llais disgyblion yn cael eu clywed yn yr ysgol.  Hoffwn gweld yr ysgol yn ddatblygu drwy hybu gweithgareddau elusenol gyda elusen yr ysgol y flwyddyn yma sef Young Minds.

 

Hello, My name is Manon.  I’m currently studying Music, Drama, Philosophy and Ethics for my A Levels.  My position as deputy head girl is to ensure that pupils voices are heard and recognised throughout the school. This year, I would like to see development in the school through promoting our charity ‘Young Minds’.

Top